Z ČINNOSTI T. J. SOKOL NASAVRKY

ROKY 1907 - 1914
Nasavrcký Sokol se rozvíjí velmi rychle – už v roce 1907 cvičí muži, ženy a dorostenci a v roce 1908 je průměrná účast na cvičeních 11 mužů, 8 žen, 5 dorostenců, 9 žákyň a 13 žáků. Cvičení probíhá v hostinci u Rudolfů (do r. 1912), potom v hostinci paní Matrasové (na místě dnešní sokolovny), kde je pronajat sál, 2 místnosti pro šatny a 1 pro schůzovou činnost. Počet členů se v tomto období pohybuje mezi 67 až 76.

Mimo pravidelná cvičení:

1907 - účast 13 mužů a 8 žen na V. všesokolském sletu v Praze (7*)
- okrskový slet v Nasavrkách za účasti 10 jednot

1908 - účast na župním sletu v Hlinsku
- 4 naši muži cvičí na sletech v Prostějově a Kroměříži
- pořádány 3 přednášky, 2 taneční zábavy a ples

1909 - účast na okrskových cvičeních ve Skutči, Chrudimi, Chrasti a Bojanově
- zakoupen klavír od fy Petrof (za 600 korun)
- sehrána 2 divadelní představení (5*)
- uspořádán ples a 3 taneční zábavy

1910 - T. J. má 73 členů
- nacvičena a sehrána 3 divadelní představení
- pořádán ples a 2 taneční zábavy (mikulášská a silvestrovská)

1911 - pořádány taneční hodiny, ples a 2 zábavy
- notář E. Pinz jmenován za zásluhy a založení jednoty a její rozvoj prvním čestným členem SOKOLA Nasavrky.

1912 - Sokol má 76 členů
- náčelníkem nově zvolen br. František Vaško
- cvičí muži i ženy
- výpověď z hostince u Rudolfů – cvičí se v hospodě u paní Matrasové

1913 - vycházka do Ochoze, spojená s koncertem a taneční zábavou v Ochozi
- sehrána 3 divadelní představení
- 4. 1. pořádána akademie a 13. 1. slavnostní valná hromada na počest rozloučení s JUDr. Pinzem, odcházejícím do Vysokého Mýta. Jmenovaný byl nejen starostou Sokola, ale i vůdčí osobností společenského života v Nasavrkách. Po úmrtí JUDr. Pippicha v roce 1921 byl zvolen starostou župy
- do čela Sokola v Nasavrkách zvolen MUDr. František Linek, praktický lékař
- v květnu navštívili naši jednotu členové Sokola pražského v počtu 60 osob, spolu se starostou ČOS Dr. Scheinerem, náčelníkem Dr. Vaníčkem a trubačským sborem. To byla pro Nasavrky významná událost. Spolu s Pražany přijeli i zástupci sokolských jednot Čáslav, Pardubice, Chrudim, Slatiňany a Žumberk. Naši členové jim vyšli vstříc do Bojanova a všichni společně dorazili do Nasavrk. Po obědě doprovodili nasavrčtí celou sešlost na další cestě až na Práčov.
- pro zajímavost ještě uvádíme odběr časopisů členů v roce 1913:
3 x Sokolský věstník, 1 x Sokol, 1 x Vzdělání lidu, 1 x Vzkříšení, 1 x Česká osvěta, 70 x Župní věstník, 60 x Havlíček.

1914 - pochodové cvičení v krojích ve Švihově
- veřejné vystoupení v Nasavrkách
- účast 5 mužů na sletu ve Svratce
- 2 muži a 3 ženy se zúčastnili sletu ČOS v Brně

V tomto roce pracuje výbor jednoty v tomto složení:
starosta - MUDr. František Linek
místostarosta - Jiří Šonský
náčelník - František Svěrák
místonáčelník - Emanuel Žák
členové výboru


- Václav Černý, Rajmund Dvořák, Richard Meisl,
František Novák, PhMr. Josef Riedl, Ervín Roubíček,
Fratišek Vaško
náhradníci

- Alois Bíža, Alois Drobílek, Jaroslav Pohnětal,
František Neuman
přehlížitelé účtů - Rudolf Dvořák, Karel Dusík
jednatel a archivář - Rajmund Dvořák
pokladník - PhMr. Josef Riedl
vzdělavatel - František Svěrák
hospodářský správce - František Novák

28. 7. 1914 byla vyhlášena po sarajevském atentátu válka Srbsku, která přerostla ve válku světovou a trvala více než 4 roky. V roce 1915 byla ČOS ofi ciálně rozpuštěna a tím znemožněna činnost sokolským jednotám.


ROKY 1918 - 1938

Činnost Sokola Nasavrky se obnovuje po vyhlášení samostatného československého státu dne 28. 10. 1918, první výborová schůze se konala již 3. 11. Podle pokynů Národního výboru v Chrudimi k zesílení bezpečnostní služby určeni z naší jednoty jako místní strážní PhMr. J. Riedl, R. Dvořák, V. Černý a R. Dvořák (policie v té době ještě neexistovala).
Sokol Nasavrky má ke konci roku 1918 celkem 73 členů (55 mužů a 18 žen). Z tohoto počtu jsou 3 cvičitelé mužů.

1919 - náčelníkem nově zvolen František Vaško, místonáčelníkem František Novák, ostatní členové výboru pracují dál
- 21. 4. zasazení “lípy svobody” mezi kostelem a dnešní restaurací Pod lipou. Slavnosti s průvodem se zúčastnili zástupci obce a všech místních spolků, navíc sokolské jednoty z Horního Bradla, Trhové Kamenice, Žumberka a Miřetic. Součástí byla i večerní tělocvičná akademie v hostinci u Rudolfů
- byly uspořádány 2 divadelní představení, Husova oslava, kabaret a silvestrovská zábava
- Sokol v Nasavrkách má 125 členů

1920 - založena odbočka nasavrcké sokolské jednoty v Licibořicích s tím, že její činnost bude mateřskou jednotou kontrolována
- krojovaná účast na vystoupení v Miřeticích, Žumberku a Seči
- VII. sletu v Praze se zúčastnilo 45 členů, z nichž cvičilo 8 mužů a 14 žen
- zakoupeno loutkové divadlo v Kameničkách (za 1 500 korun).

1921 - výbor T. J. pracuje ve složení:
starosta - MUDr. František Linek
místostarosta - František Zahálka
náčelník - Karel Hájek
místonáčelník - František Brožek
náčelnice - Terezie Šolcová
místonáčelnice - Marie Ždímalová
jednatel - František Hudec
pokladník - Rudolf Ságl
hospodář - František Novák
knihovník a vzdělavatel - Josef Knob

- Sokol Nasavrky pověřen župou dozorem nad jednotami Licibořice, Bojanov a Seč
- sokolové upravují hřiště na Kaštance. Otevřeno bylo veřejným cvičením a slavností na celé ploše Kaštanky, na níž byly pozvány okolní jednoty a nově zvolený starosta župy – notář Eduard Pinz.
- 5 cvičenců se zúčastnilo župního sletu v Litomyšli
- činnost zahájil loutkářský odbor (5*)
- vážně uvažováno o stavbě SOKOLOVNY a utvořen finanční odbor pro její výstavbu.

1922 - od majitele panství F. J. Auersperga získán pozemek na výstavbu sokolovny o rozloze 3122 m2, louka u Matrasova hostince. Pro jeho zvětšení dohodnuto odkoupení Matrasova hostince.
- účast na okrskovém cvičení v Chrudimi
- 3 představení loutkového divadla, 2 besídky, tělocvičná akademie a taneční zábava

1923 - novým starostou zvolen okresní tajemník Václav Černý. Dosavadní starosta Dr. Fantišek Linek byl zvolen druhým čestným členem tělocvičné jednoty.
- jednota má 128 členů (82 mužů a 46 žen)
- sletu 8. okrsku východočeské župy se v Nasavrkách zúčastnily jednoty z Bojanova, Horního Bradla, Kraskova, Licibořic, Seče, Slatiňan, Úhřetic a Vápenného Podola. Po cvičení se konal koncert, při celém pořadu účinkovala dechová hudba z Trhové Kamenice. Cvičilo 80 mužů, 83 žen, 76 dorostenců, 50 dorostenek, 97 žáků a 89 žákyň (celkem 475 cvičenců)
- staví se sokolovna – kdo má ruce pomáhá. Rozpočet zní na 140 000 korun, hledají se půjčky i dary a je dohodnuto požádat o státní podporu.

1924 - celá činnost je podřízena výstavbě sokolovny
- účast na veřejných vystoupeních v Seči, Prachovicích a Žumberku
- zbourán starý Matrasův hostinec
- sokolská knihovna má 211 svazků knih a časopisů.

1925 - 25. 1. – valná hromada je svolána již do nové nedokončené sokolovny
- 12. 7. – slavnostní otevření sokolovny s hostincem. Stavba včetně odkoupení Matrasova hostince stála celkem 365 274,73 korun, zařízení s příslušenstvím a pozemkem pro hřiště ještě 11 593,54 korun. Po dokončovacích pracích byly celkové stavební náklady vyčísleny sumou 422 545,42 korun a zařízení 16 700,54 korun. Dluhy činí celkem 192 000 korun a roční úroky 16 691 korun. Umoření dluhů bylo stanoveno na 25 let.
- přípravy na VIII. všesokolský slet, účast na okrskových sletech a cvičeních ve Slatiňanech, Heřmanově Městci a na župním sletu v Chrudimi - uspořádán koncert hudebního kroužku Sokola – (6*), divadelní a loutkové představení - čtenářská beseda darovala Sokolu divadelní jeviště
- Sokol získal koncesi na provoz biografu.

1926 - jednota má 120 členů
- 26. 3. zemřel první starosta Sokola Nasavrky notář Eduard Pinz
- uspořádána 2 divadelní představení, koncert hudebního odboru, tělocvičná akademie, kurz moderních tanců a silvestrovská zábava.

1927 - jednota má 118 členů
- účast 59 členů na okrskovém cvičení v Lukavici, 12 členů na župním sletu v Ústí nad Orlicí a 40 členů, 8 žáků a 9 dorostenců při otevření sokolovny v Chrasti
- pořádány 2 taneční zábavy, tělocvičný večer, 2 divadelní představení, kabaretní večer a taneční hodiny
- v biografu konáno 70 promítání pro dospělé a 10 pro děti.

1928 - novým starostou jednoty zvolen lesmistr František REICH. Odcházejícímu V. Černému bylo poděkováno za obětavé služby v těžké době, kdy se řešila výstavba sokolovny
- od F. J. Auersperga obdrželi sokolové darem americkou hrazdu, rozkládací činku do 65 kg, švihadlo 6 m s držadly, celokoženou žíněnku a patentní kruhy
- starosta Reich daroval jednotě kladinu 4 m, Lesní úřad Libáň 1 002 Kč a Čtenářská Beseda v Nasavrkách 1 250 Kč. Sokolem konaná sbírka vynesla 830 Kč.
- účast na okrskovém cvičení v Trhové Kamenici a Slatiňanech, na kladení základního kamene ke stavbě sokolovny v Heřmanově Městci a při otevření sokolovny ve Svratce
- pořádány 2 taneční zábavy, 2 tělocvičné akademie a tělocvičný večer
- 28. 10. – oslava 10. výročí samostatnosti našeho státu.

1929 - účast dvou členů na župním cvičitelském kurzu
- pořádány 2 přednášky, koncert hudebního kroužku T. J., 2 divadelní představení a tělocvičná akademie, nacvičována Česká beseda v rámci tanečních hodin
- zavedeny debatní večírky
- br. Starosta Reich věnuje T. J. kroniku, kterou povede br. Josef Riedl a doplní ji údaji od založení jednoty

1930 - jednota má 119 členů
- na župním sletu v Hlinsku cvičilo 6 našich mužů a 5 žen, 3 dorostenky a 9 žáků
- na okrskovém cvičení v Žumberku vystoupili i naši v počtu 9 mužů, 4 dorostenci a 15 žáků. Na oslavě 10 let Sokola v Bojanově vystoupily i naše ženy
- bylo prodáno staré loutkové divadlo a postaveno nové
- zakoupeno harmonium od bratra Hudce
- uskutečněna posvícenská a mikulášská zábava, 1 divadelní představení a koncert

1931 - u příležitosti 25 let trvání naší tělocvičné jednoty daroval pražský hudební skladatel Karel MATĚJČEK, (bývalý nasavrcký občan a zakládající člen naší jednoty) sokolům vlastní skladbu “Pochod nasavrckého SOKOLA”, a to pro hudbu dechovou a pro orchestr salonní a smyčcový (kronika Sokola)
- 31.5. - na okrskovém sletu v Nasavrkách k oslavě 25 let T. J. účinkoval trubačský sbor Sokola Chrudim a v zahajovacím průvodu šlo 875 osob. Cvičení se zúčastnily téměř všechny jednoty okrsku
- 22. 11. konána slavnostní valná hromada k 25. výročí Sokola Nasavrky za účasti 69 členů s bohatým programem a odvážnými plány do budoucna
- starosta T. J. br. Reich daroval jednotě slavnostní prapor s přáním “aby pod tímto praporem šla jednota jen šťastným dobám vstříc”
- konáno divadelní představení, koncert hudebního kroužku, šibřinky a besídka ke 100 letům narození Miroslava Tyrše.

V těchto letech se členové výboru T. J. často mění, ale některá jména se průběžně opakují:
sestry: Lída Brožová bratři: František Brožek Josef Riedl
Božena Jankovcová Antonín Dvořák Rudolf Ságl
Marie Linková Čeněk Havel Jaroslav Sekerka
Marie Nepivodová Karel Hájek Josef Sláma
Marie Němečková František Hudec Karel Starý
Terezie Šolcová František Novák František Vaško
Emilie Trkalová Jaroslav Neuman Antonín Voženílek
Jana Turnovská Václav Němeček František Zahálka
Marie Vodrážková František Poláček MUDr. Fr. Linek
Lída Zahálková František Ráb
Marie Ždímalová František Reich

- jednota má celkem 149 členů

1932 - na IX. všesokolském sletu v Praze cvičilo 13 mužů, 7 žen, 5 dorostenek a 3 starší muži. Celkem bylo v Praze 54 členů nasavrckého Sokola (26 necvičících). Slet slavil obrovský sportovní i společenský úspěch.
- veřejného cvičení ve Slatiňanech se zúčastnilo 12 a v Bojanově 13 členů T. J.
- konáno divadelní představení, taneční hodiny a zábava

1933 - František Ráb ml. se umístil jako 46. z 1 700 účastníků závodu nižšího oddílu ČOS. Obdržel medaili od župy i ČOS.
- turnaj v odbíjené pořádaný T. J. vyhrál Sokol Pardubice II
- veřejného cvičení ve Slatiňanech se zúčastnilo 12 našich členů a župního srazu 34 mužů, 9 žen a 2 dorostenky
- sehráno 1 divadelní představení pro dospělé a jedno pro děti
- restauraci v sokolovně má pronajatou bratr Josef Kašparovský

1934 - slet v Poličce – 6 našich mužů, 6 žen a 6 dorostenek
- nazkoušena a sehrána opereta “Jeho krásná neznámá” (řečeno dnešními slovy – byl to kasovní trhák)
- hudební kroužek spolu s pěveckým kroužkem “FIBICH” pořádaly koncert na počest Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Josefa Suka
- sehráno 1 divadelní představení, uspořádána posvícenská zábava a pro děti “medový den”
- 18. 11. vyhořelo přísálí sokolovny. Zachráněná byla jen skříň s loutkami. Společnými silami členstva i nasavrcké veřejnosti se podařilo rychle vše opravit a uvést do původního stavu.

1935 - jednota má 138 členů
- založen lyžařský oddíl, vedený Vojtou Žemličkou
- na okrskový slet do Orle jede na žebřiňáku ozdobeném břízkami 53 členů
- župního sletu v České Třebové se účastní 24 našich členů
- účast na otevření sokolovny v Horním Bradle a na pokládání základního kamene pro sokolovnu ve Slatiňanech
- uspořádány šibřinky, hráno loutkové divadlo, pořádána slavnostní akademie, mikulášská nadílka a zábava i Silvestr

1936 - účast na třídenním sletu v Bratislavě (návštěva Děvína a Trnavy, slavnostní průvod a cvičení) – obrovský úspěch
- 40 členů cvičí na veřejném cvičení v Chrasti
- kultura a zábava: 7. března divadelní hra, 22. března pohostinské představení
- následovala posvícenská zábava a další divadelní představení
- dne 22. 11. byla tělocvičná akademie a potom už Silvestr se zábavou a divadelní hrou

1937 - jednota má 146 členů a náčelnicí je poprvé zvolena Míla Fialková
- v Nasavrkách je pořádán týdenní župní vzdělávací letní tábor (ubytování v měšťanské a Hospodářské škole
- při sletové štafetě zajišťovali naši úsek cca 700 m mezi obcemi Orel a Zaječice
- pořádán branný sraz, slavnostní akademie a veřejné cvičení. Dále pak šibřinky, mikulášská nadílka, dětské divadlo a silvestrovská zábava.
- na veřejném cvičení v Chrudimi bylo 74 a na župním sletu ve Vysokém Mýtě 29 nasavrckých sokolů.

1938 - zemřel druhý starosta a čestný člen jednoty MUDr. František Linek
- účast 70 členů na okrskovém cvičení v Heřmanově Městci (žáci, dorost dospělí)
- X. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 8 dorostenek a 7 dorostenců v prvním týdnu a 16 mužů a 9 starších mužů, 12 žen a 26 necvičících v druhém
- veřejné vystoupení se sletovými skladbami v Nasavrkách
- mobilizace: 32 našich členů nastupuje službu na hranicích
- pořádán věneček, dětské divadlo, 3 divadelní představení pro dospělé a obvyklý Silvestr


ROKY 1939 - 1945

1939 - velmi těžká doba: Na každou schůzi musí být povolení okresního úřadu, veškeré veřejné podniky omezeny úředními předpisy. Přesto v listopadu sehrána divadelní hra Jaroslava Vrchlického “Noc na Karlštejně”.
- výbor pracuje dále ve složení:
starosta - František Reich (již od roku 1928)
místostarosta - František Brožek
náčelník - Vojta Žemlička
místonáčelník - Josef Kašparovský
náčelnice - sestra Teclová
místonáčelnice - Míla Fialková
jednatelka - Jindra Fabiánová
pokladník - Jaroslav Doležal
člen výboru - Josef Knob


1940 - ve funkci starosty končí František Reich, novým zvolen František Novák
- dalšími novými členy výboru byli zvoleni: místostarostou Alois Drobílek, náčelnicí sestra Tománková, místonáčelnicí sestra Teclová, jednatelem Vavřinec Urban
- všechna sokolská veřejná vystoupení byla zakázána
- z kulturních a zábavních podniků: divadelní představení “Sirotek” od J. Kvapila (4x opakováno). Na popud V. Žemličky vysázen na louce pod sokolovnou Sad Renáty Tyršové (48 ovocných stromů).
- pro žactvo pořádána vánoční nadílka (poprvé v činnosti Sokola Nasavrky)

1941 - starostou nově zvolen František Vaško, náčelníkem bratr Vysocký, místonáčelníkem bratr Košťál, náčelnicí Věra Knobová, archivářem Karel Starý, matrikářem bratr Kábele, hospodářem bratr Melka, správcem domu František Ráb starší.
- cvičí se, na jaře je ještě sehráno divadelní představení
- 12. 4. byla veškerá sokolská činnost zakázána a majetek zabaven, ve 2 hod. v noci je sokolovna a všechen majetek zapečetěn

1942 - 1945 - Již převážná část roku 1941 a léta 1942 až do května 1945 byly temným obdobím našeho národa. Řada nejlepších sokolských pracovníků byla zatčena. Pocítila to těžce i naše tělocvičná jednota. Z jejich členů trpěli v koncentračních táborech a jako muži pevného, neoblomného charakteru a hrdinové národa byli popraveni Čeněk Havel, Čeněk Hochman, František Hudec a Viktor Nebesář (8*). V koncentračním táboře také zahynuly židovské rodiny Meislova, Roubíčkova, Spielmanova.
- konečně přišel květen 1945 a sokolovna postupně ožívá. V srpnu už je pořádán zájezd na župní sraz ve Vysokém Mýtě (v průvodu na 8 000 sokolů).
- k oslavě 28.října uspořádána akademie za účasti pěveckého kroužku “Fibich”.
- dále pořádány 2 loutková divadla, mikulášská a silvestrovská zábava


ROKY 1946 - 1948

1946 - Na valné hromadě zvoleni noví funkcionáři:
starosta - František Vaško
místostarosta - Antonín Drobílek
náčelník - Vojtěch Žemlička
náčelnice - Míla Fialková
vzdělavatel - PhMr. Oldřich Linek
jednatel - Vavřinec Urban
archivář - Karel Starý
hospodář - Antonín Chlebný
zapisovatelka - Marie Ždímalová

- sestra Miloslava Fialková vyznamenána za svou činnost v odboji prezidentem republiky Dr. E. Benešem Československou medailí “ZA ZÁSLUHY” prvního stupně.
- zájezdy na veřejná cvičení do Slatiňan, Horního Bradla, Vrbatova Kostelce a Vysokého Mýta
- místní veřejné cvičení s průvodem a večerní veselicí s velkou účastí sokolů a občanů Nasavrk
- opět pořádány 2 divadelní představení a navíc opereta R. Piskáčka “Perly panny Serafi nky” (ještě v průběhu roku 2x opakována)
- konány 2 posvícenské zábavy, stavění a kácení máje.
- 15. října 1946 umírá starosta T. J. František Vaško, celých 40 let obětavý člen Sokola Nasavrky a režisér divadelních představení
- k oslavě 40. VÝROČÍ ZALOŽENÍ JEDNOTY pořádána slavnostní valná hromada za účasti 148 členů. Slavnost obohatilo vystoupení hudebního kroužku, recitace, výstava dokladů o činnosti T. J a předání slavnostní vlajky dorostu nasavrckého Sokola.

1947 - volební změny: starostou Alois Drobílek, náčelnicí Marie Ždímalová, vzdělavatelkou Marta Hudcová, pokladníkem Jaroslav Doležal, archivářkou Jiřina Víchová
- začíná nácvik na XI. všesokolský slet
- pořádána tělocvičná akademie s vystoupením dětí, žáků, žákyň, dorostenců, dorostenek, mužů i žen
- 10 mužů a 5 žen (patnáctka), vystoupilo na okrskové akademii v Heřmanově Městci a župním sletu v Chrudimi, další na veřejném vystoupení v Trhové Kamenici. Po obrovském úspěchu další cvičení na župním sletu v Chrudimi a na župní akademii také v Chrudimi.
- běh od hranic republiky do Prahy na zahájení XI. všesokolského sletu: naši se zapojují do štafety v úseku Miřetice – Žumberk
- pořádána dvě divadla, karneval, stavění a kácení máje, poutní, posvícenská a mikulášská zábava, besídka s maňásky a tradiční Silvestr
- v Trhové Kamenici pořádán společně vzpomínkový večer na Františka Hudce, bývalého ředitele tamní “měšťanky” popraveného v roce 1943

1948 - 15. 2. pořádán slavnostní večer na počest návštěvy Josefa Truhláře, bývalého starosty ČOS (26. února byl na místo starosty ČOS znovu dosazen akčním výborem). Sál sokolovny přeplněn nejen nasavrckými.
- 41 členů se účastní župního sletu v Pardubicích
- XI. všesokolského sletu v Praze se zúčastnilo 73 našich cvičících členů, z toho 13 žáků (V. Žemlička), 7 žákyň (M. Ždímalová), 10 dorostenek (M. Fialková), 12 dorostenců (J. Kašparovský), 18 žen (M. Fialková) a 13 mužů (V. Žemlička). Zvláště skladba mužů “Věrni zůstaneme” sklidila obrovský úspěch.
- sletu se zúčastnilo téměř půl milion cvičenců
- při sletovém průvodu v Praze bylo zatčeno 160 sokolů
- akčním výborem v Nasavrkách byla vyloučena z členství v Sokole M. Fialková (důvod: účast na pohřbu Dr. E. Beneše)
- kolektivními členy Sokola Nasavrky se stávají místní jednota OREL a DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota)
- pořádány šibřinky a posvícenská taneční zábava.


ROKY 1949 – 1989

1949 - začínají budovatelské plány ke sjednocení tělovýchovy. Končí činnost Východočeské župy a je zřízen krajský výbor Sokola v Pardubicích.
- cvičení poněkud slábne - cvičí žákyně, žáci a dorostenky
- pořádán karneval, 2 koncerty hudebního kroužku v Nasavrkách a 1 v Bojanově, 2 loutkové hry, sehráno divadelní představení “Urozená rychtářka”. Autorkou byla nasavrcká sokolka Marta Hudcová. Obrovský úspěch!

1950 - cvičí jen žákovské a dorostenecké oddíly, ale s malým zájmem. Situace se lepší až koncem roku.
- sestra M. Fialková zatčena a uvězněna, po pěti měsících podmínečně propuštěna
- sehrána 3 loutková představení, pořádán karneval, 4 koncerty hudebního kroužku, posvícenská zábava, maňáskové divadlo, mikulášská nadílka a dvě divadelní představení

1951 - cvičí žáci, dorost a ženy – vzniká oddíl odbíjené
- sokolský den v Nasavrkách – cvičí 49 členů, účinkuje dětská kapela z Chrudimi
- hromadná účast na pietním shromáždění v Ležákách
- pořádán karneval, 2 divadelní představení a 4 loutková divadla

1952 - volba výboru T J je schvalována akčním výborem Národní fronty:
Zvoleni:starosta - Alois Drobílek
místostarosta - Vojtěch Žemlička
jednatel - Karel Pavlík
hospodář - Jaroslav Sekerka
náčelník -
místonáčelník - Josef Kašparovský
náčelnice - Marie Černíková
místonáčelnice - Marie Smíchová
vzdělavatel - Jan Rýdlo
propagační referent - František Kliment
- počet členů jednoty - 158
- volejbalisté v průběhu roku 8x vítězí a pouze jednou prohrávají
- 9. 5. uspořádán “Běh vítězství” - ( předchůdce pozdějších dětských přespolních běhů)
- sportovní a tělocvičná činnost bez velkých úspěchů, ale na brigádách odpracováno 602 hodin
- během roku ples, karneval, koncert hudebního kroužku, 2 posvícenské a silvestrovská taneční zábava
- divadelní činnost slábne z důvodu klesajícího zájmu diváků i ochotníků
- rovněž loutkáři ochabují ve své činnosti (nejsou finance a Kašpárek není zrovna ve fóru).

1953 - T J Sokol má 173 členů. Novým starostou je Vavřinec Urban
- konány lyžařské závody a “Běh vítězství”
- v přespolním běhu okresního přeboru se 13 našich členů umístilo na 1. – 5. místě a v krajském kole je pět našich na 1. – 4. místě ve svých kategoriích
- volejbal: naši muži první v okrese a třetí v kraji
- veřejné vystoupení společně se školou
- uspořádáno 1 divadelní představení, poutní, posvícenská taneční zábava
- získána finanční podpora od ÚV DSO Sokol na vyrovnání terénu pozemku u sokolovny pro jeho využití na hřiště. V dalších letech se na těchto pracích pokračuje.

1954 - ustaveny oddíly kopané, volejbalu žen, lyžařský a hokejový (mimo kopané jen s krátkým trváním)
- se školou uspořádán “Den tělovýchovy a sportu”
- na podzim okresní spartakiáda - naše jednota je hodnocena v prvním pololetí jako nejlepší v kraji
- byl uspořádán ples a 2 koncerty hudebního kroužku

1955 - v činnosti jsou i oddíly ledního hokeje (12 členů), lyžování (18 členů) a volejbalu (16 členů). Volejbalisté jsou opět 1. v okresním přeboru.
- nácvik na 1. celostátní spartakiádu - (9*)
- v květnu pořádána za účasti škol a okolních TJ místní spartakiáda
- účast na okresní i krajské spartakiádě a na celostátní v Praze (21 našich cvičenců)
- cvičí 86 žáků
- sehráno jedno divadlo (s 1 reprízou), uspořádán koncert, karneval, 4 loutková představení, pouťová, posvícenská a kateřinská zábava

1956 - padesát let činnosti Sokola Nasavrky (z nepatrných začátků dospěla jednota mezi nejlepší spolky nejen v obci, ale i celém okrese)
- na počest výročí pořádána slavností tělovýchovná akademie
- pravidelná cvičení pod vedením sestry Míly Fialkové a bratra Vojty Žemličky. Náplní cvičebních hodin jsou i pravidelné besedy na téma zdraví a hygieny.
- pořádáno veřejné cvičení v Nasavrkách, na okresní akademii v Chrudimi účast žákyň a na okresní spartakiádě 46 žákyň a 10 žen
- sehráno divadlo pro dospělé i pro děti, 4 loutková představení, pořádán koncert hudebního kroužku, Mozartův večer, 2 literární večery a večer májové poezie

1957 - ustaven ČSTV (Československý svaz tělěsné výchovy). Začíná upřednostňování činností sportovních oddílů před činností tělocvičnou a kulturní. Jednoty jsou hodnoceny spíš podle odpracovaných hodin a splněných odznaků zdatnosti PPOV a BPPOV než podle výsledků tělocvičných
- 8 našich žákyň na závodech zdatnosti v Chrudimi
- 11 žákyň, 6 žen a 10 žáků cvičí na akademii v Chrudimi a 10 žáků v Bítovanech
- vystoupení žákyň na tělocvičném dni v Dřenicích
- pořádán karneval, dětské divadlo (též ve Slatiňanech), 2 divadla pro dospělé a taneční zábavy
- dokončena přístavba sokolovny (1954-1957) – sociální zařízení, odvodnění a kanalizace suterénu, šatny, skladovací prostory (na půdě a pod šatnou)

1958 - mimo ZRTV (10*) v činnosti oddíly volejbalu, lyžařský a stolního tenisu - tělovýchovná akademie v Nasavrkách – cvičí 168 cvičenců (obě žákovské a dorostenecké kategorie, muži, ženy)
- začíná nácvik na 2. spartakiádu za spolupráce se základní a včelařskou školou
- pořádán ples a karneval, taneční zábava s estrádou vojenské hudby, poutní, posvícenská a silvestrovská zábava a dvě divadla
- v okresní soutěži 18 divadelních souborů byl nasavrcký odměněn a zařazen mezi pokročilé

1959 - na 2. celostátní spartakiádu (CS) nacvičuje 16 dorostenek
- výbor pracuje ve složení:
předseda - Vavřinec Urban ref. sportu - Ladislav Doležal
místopředseda - Vojta Žemlička ref. turistiky - Milan Doležal
náčelník - Miroslav Plíšek hospodář - Jaroslav Sekerka
náčelnice - Eva Štěpánová propagace - Karel Stejskal
zdravotník - PhMr. Oldřich Linek pokladník - Olga Marková
- kultura: ples, karneval, poutní, posvícenská a silvestrovská zábava, divadelní představení “Zdravý nemocný” s PhMr. O. Linkem v hlavní roli, (velký úspěch).
- dále sehrána 2 loutková představení doma, další v Miřeticích, Chrudimi a ve Ctětíně.

1960 - na 2. CS jede do Prahy 17 dorostenek se sestrou Fialkovou, 9 žen se sestrou Štěpánovou a na cvičení s medicinbaly 4 muži
- za vzornou cvičitelskou práci odměněny sestry Fialková, Štěpánová a Rýdlová
- oddíl volejbalu mužů zařazen do krajské soutěže
- vystoupení mužů na spartakiádách ve Slatiňanech a Pardubicích
- ve věku 94 let zemřel zakládající člen br. Zahálka
- vzniká oddíl turistiky (vede p. učitelka Emilie Strašková)
- loutkáři první v krajské soutěži, pořádána 2 loutková představení
- pořádán ples a karneval, velikonoční, posvícenská a silvestrovská taneční zábava, jedno divadelní představení. Zakoupena nová divadelní opona.

1961 - 3. místo volejbalistů v krajské soutěži
- pořádán ples a karneval, 5 tanečních zábav, 1 loutkové představení
- v sokolovně pořádána okresní divadelní soutěž za naší účasti
- příprava dokumentace na ústřední vytápění sokolovny. Prováděna rekonstrukce odvodnění sokolovny.

1962 - pořádány 2 tělocvičné akademie (se školou)
- ustaven oddíl kopané (v čele Bohuslav Chvojka)
- uspořádán tradiční ples a karneval, 2 taneční zábavy a 1 divadelní představení.

1963 - v činnosti mimo ZRTV oddíly kopané, volejbalu a lyžařský
- sehráno 1 divadelní představení, pořádán koncert, karneval a letní karneval, poutní, posvícenská a silvestrovská zábava
- výměna parket v sále sokolovny

1964 - uspořádána tělovýchovná akademie, probíhá nácvik na 3. spartakiádu
- uspořádán karneval, koncert hudebního kroužku a chrudimského kvarteta,
- 2 posvícenské, mikulášská a silvestrovská zábava.
- Jaroslav Sekerka, hospodář jednoty a jeden ze tří žijících zakládajících členů nasavrckého Sokola oslavil 75 let. K výročí pořádána mimořádná schůze a předán mu diplom “Veřejné uznání III. třídy ÚV ČSTV”.

1965 - veřejné cvičení (s místní ZDŠ) s ukázkami spartakiádních skladeb
- do Prahy na 3. CS odjíždějí ženy
- čestný odznak sestře Míle Fialkové za obětavé působení v tělovýchově
- fotbalisté postoupili do okresního přeboru
- zahájeny práce na ústředním topení v sokolovně
- pohostinsky uvedena “Vojnarka” s národním umělcem Jaroslavem Vojtou
- pořádán karneval a tradiční 3 zábavy.

1966 - v ZRTV cvičí 110 žáků
- pořádána akademie s cvičením, zpěvy a recitacemi (se ZDŠ)
- v roce 60. výročí založení nasavrckého Sokola pracuje výbor ve složení:
            předseda Vavřinec Urban
místopředseda Miroslav Plíšek
tajemník Karel Pavlík
hospodář a pokladník Jaroslav Sekerka
náčelník Pavel Klapka
náčelnice Marie Vohradníková
zdravotník Míla Fialková
propagace Bohuslav Chvojka
vedoucí sportů Vladislav Coufal
zapisovatel Anna Rýdlová
matrikář Vavřinec Urban
archivář Vojtěch Žemlička
členové Olga Marková a Karel Hájek
- pořádán koncert k oslavám 60. výročí založení TJ, dále ples, karneval, letní karneval, pomlázková, poutní, posvícenská a silvestrovská zábava
- uspořádána oslava 80. narozenin br. Karla Hájka
- ustaveno žákovské a dorostenecké družstvo kopané
- připravován almanach k 60. výročí založení jednoty. V redakční radě pracovali: J. Sekerka, K. Pavlík, V. Žemlička, K. Starý, ing. M. Doležal a M. Fialková. (Almanach vydán v roce 1968).

1967 - TJ má 139 členů, z toho 98 žáků – pravidelné cvičení v 7 oddílech ZRTV
- oddíl kopané má 45 členů, v soutěži muži (šesté místo v OS) a dorost
- spolu se ZDŠ pořádáno pásmo tělocvičných vystoupení, recitací a zpěvu
- pořádán sportovní ples, velikonoční zábava, letní karneval a Silvestr. Účast na těchto akcích se pohybuje kolem 300 lidí a získané fi nance se stávají významnou položkou pro činnost jednoty

1968 - v odboru ZRTV cvičí rodiče s dětmi, žáci, mladší a starší žákyně, dorostenky, muži a ženy
- v oddílu kopané je družstvo mužů (29 členů) a dorostu (18 členů)
- veřejné vystoupení dorostenek v Chrudimi a Vsetíně
- provedeno oplocení fotbalového hřiště a odvodnění hřiště u sokolovny
- snahy o obnovu historického Sokola zastaveny 21. 8. vstupem vojsk Varšavské smlouvy na území republiky
- oslavy 50. výročí založení našeho státu s ostatními organizacemi obce. Na oslavách vystoupil hudební kroužek Sokola.

1969 - v TJ celkem 207 členů – z toho 85 mužů, 45 žen, 14 dorostenců, 4 dorostenky, 29 žáků a 33 žákyň. Z toho má oddíl kopané 38 dospělých a 14 dorostenců.
- 18. 2. končí ve výboru TJ V. Urban a K. Pavlík. Ve funkcích je nahrazují Vojtěch Žemlička (předseda TJ) a ing. Jan Jelínek (tajemník TJ).
- ustaven tenisový oddíl (Petr Mrázek) a oddíl košíkové žáků
- uspořádány dětské lyžařské závody (za účasti ZDŠ)
- pořádán karneval, pouťová a silvestrovská zábava
- provedena výměna oken v sále sokolovny, vymalováno, oplocen tenisový kurt a instalovány sprchy ve fotbalových kabinách
- od prosince trénuje fotbalisty Jiří Vojtěchovský
- ve věku 80. let umírá bratr Jaroslav Sekerka, nejdéle pracující obětavý činovník Sokola Nasavrky (po něm zvolen hospodářem Jaroslav Doležal). Na pohřbu čestná stráž nasavrckých sokolů.

1970 - jednota má 199 členů (z toho 47 žáků)
- na Tělovýchovné a sportovní dny (místo spartakiády) nacvičují starší žáci (P. Klapka), žákyně (M. Vohradníková) a ženy (M. Fialková)
- účast na cvičeních ve Slatiňanech, Chrudimi a ve Vsetíně (ženy)
- zemřel Karel Starý, dlouholetý sokolský archivář
- provedeny vnitřní nátěry v sokolovně vč. oken a dveří
- pořádán ples, karneval, taneční a pouťová zábava
- TJ, ZRTV i oddíl fotbalu soutěží o titul “Vzorný” (11*)

1971 - ve výboru TJ pracují: V. Žemlička, J. Doležal, M. Fialková, ing. J. Jelínek, B.Chvojka, Jar. Jelínek, P. Klapka, P. Mrázek, K. Pavlík, A. Rýdlová, V. Urban, M. Vohradníková, Z. Žemlička, ing. M. Doležal, V. Slonek
- oslavy narozenin spojené se slavnostní schůzí a předáním čestných uznání
        90 let - Marie Linková 65 let - Vojta Žemlička
85 let - Karel Hájek 60 let - Míla Fialková
70 let - Vavřinec Urban
- V. Žemlička obdržel za dlouholetou obětavou činnost v tělovýchově Čestné uznání OV ČSTV II. stupně
- 1. 12. podepsána smlouva s ONV Chrudim o bezplatném převodu hřiště na kopanou do užívání Sokola Nasavrky
- provedeno modřínové obložení sálu sokolovny a zhotoveno pódium pro hudbu
- pořádán karneval, letní karneval a poutní taneční zábava

1972 - TJ má 252 členů (z toho 86 žáků a dorostu)
- pracuje odbor ZRTV (7 oddílů), oddíl kopané (muži, dorost, žáci) pod vedením B. Chvojky, oddíl tenisu (P. Mrázek)
- oddíl kopané slaví 10. výročí činnosti
- konána beseda o historii divadelnictví v Nasavrkách spojená s výstavkou fotografi í a plakátů (účast 85 osob)
- konána besídka ke 110. výročí založení Sokola a 90. létům od konání prvního sokolského sletu
- 23. 8. vyhořel po představení kina elektrický rozvaděč. Požár nezpůsobil větší škody, provoz sokolovny byl až do opravy přerušen. Byly zahájeny práce na rekonstrukci celé elektroinstalace.
- pořádány šibřinky, taneční zábavy, poutní zábava a dětský karneval s občerstvením pro děti (první – od té doby téměř každoročně) (13*)

1973 - počet členů roste: 55 žen, 86 mužů, 2 dorostenky, 18 dorostenců, 68 žáků a 55 žákyň
- k odboru ZRTV a oddílům kopané, tenisu a stolního tenisu znovu přibývá oddíl košíkové (a znovu krátkodobě)
- účast složek ZRTV na tělovýchovných slavnostech ve Slatiňanech
- bratr Jaroslav Doležal oslavil 65 let – na mimořádné schůzi mu bylo předáno Čestné uznání OV ČSTV za záslužnou funkcionářskou práci v tělovýchově
- sestra Květa Sýkorová končí práci pro sokol Nasavrky jako sokolnice (od roku 1951) a odchází do invalidního důchodu
- v oddílu kopané nahrazuje B. Chvojku ve funkci předsedy Vl. Coufal
- zemřel K. Hájek a F. Marek
- pořádán ples, 4 taneční zábavy a mikulášská nadílka pro děti
- dokončena rekonstrukce elektroinstalace v sokolovně (k pokrytí nákladů chybí cca 190 000,- Kč).

1974 - TJ má 236 členů
- v ZRTV cvičí: rodiče s dětmi ( O. Marková), - nejmladší žactvo (MUDr. E. Pospíchalová), mladší žákyně (J. Plíšková), starší žákyně (V. Šukalová), starší žáci (P. Klapka), muži (Z. Žemlička), ženy (M. Fialková)
- k zahájení spartakiádního roku pořádáno “Ohňové poselství”
- pořízena nová dekorace na dětský karneval (používá se dodnes)
- pořádán sportovní ples, karneval a dětský karneval, 4 taneční zábavy (vč. pouťové a “věnečku”), Silvestr a mikulášská besídka pro děti.

1975 - pořádán 1. ročník silničního běhu “Cena Nasavrk” . Na trati 11 km závodilo 78 běžců z celé republiky. Zásluha o pořádání běhu patří Janu Rýdlovi ml. (14*)
- účast na cvičení místní spartakiády: školka – 20 dětí, 18 mladších žákyň, 15 mladších žáků, rodiče s dětmi – 13 párů, 9 starších žákyň, 12 starších žáků, 11 žen a 12 mužů
- účast na spartakiádách v Luži (12 žen, 14 mužů a 16 mladších žáků ZDŠ), Skutči a okresní v Chrudimi
- 12 mužů vystoupilo na spartakiádě ve Staré Lubovni a 12 žen v Rožnově pod Radhoštěm
- celostátní spartakiády v Praze se zúčastnily 2 ženy a 9 mužů
- slavnostní schůze k 50. výročí postavení sokolovny s výstavkou, hudebním vystoupením, přednáškou Františka Brožka o stavbě a promítáním diapozitivů z fotografi í V. Žemličky
- výměna podlahy v sále s vyztužením nosné konstrukce a provedení stupňovité podlahy na galerii
- pořádán ples, karneval, dětský karneval, 5 tanečních zábav včetně pouťové a silvestrovské

1976 - členská základna: 279 členů, z toho 106 žáků, 14 dorostenců, 73 žen a 86 mužů
- kopaná registruje 64 členů, z toho 12 dorostenců a 14 žáků
- nově vzniká odbor turistiky (Jiří Bureš) se 14 členy
- oslava MDŽ spolu s MO svazu žen a ČSČK. Vystoupila Galla Macků s klavírním doprovodem J. Stejskala. Hudební vystoupení J. Vodrážky (housle) a P. Tománkové, přednes a cvičení žaček Sokola a proslov profesora F. Brožka
- pořádán 2. ročník “Ceny Nasavrk” – silničního běhu, poprvé na trati 15 km, a 9. 5. první ročník Běhu vítězství (Malé ceny Nasavrk) za účasti 76 dětí a mládeže 15/
- na podzim pořádají turisté 1. ročník pochodu “Údolím Doubravy” (z Bílku přes Libici, Spálavu a Horní Bradlo do Nasavrk)
- pořádán “Vánoční turnaj” ve stolním tenisu
- upravena místnost pro archiv (z bývalé prádelny), místnost pro konání schůzí pod přísálím a byt pro sokolníka v patře sokolovny
- tradičně v roce několik tanečních zábav, karneval vč. dětského a pouťová taneční zábava

1977 - TJ má 282 členů, z toho 91 mužů, 80 žen, 14 dorostenců, 8 dorostenek, 43 žáků a 46 žákyň
- pořádán 3. ročník Ceny Nasavrk, 2. ročník Běhu vítězství (Malé ceny) s účastí 64 dětí a nově štafeta Lidice - Ležáky (16*)
- oddíl kopané má 54 členů – muži hrají OP II. tř., dorost OS a žáci OP
- ve výboru oddílu kopané pracují: B. Chvojka, V. Slonek, J. Vojtěchovský, F. Tomek, J. Jeníček, K. Černík, Vl. Málek a F. Culek
- účast 4 turistů (H. a J. Burešovi, S. a J. Blažkovi) na desetidenním přechodu pohoří PIRIN (Bulharsko)
- provedeny obklady přísálí a vymalování sokolovny
- uspořádán ples, karneval a dětský karneval, 6 tanečních zábav pořádaných fotbalisty a jedna turisty
- Pochodu míru do Ležáků se zúčastnilo na trase z Nasavrk 236 lidí a pochodu Údolím Doubravy 45 pochodujících

1978 - v oddílu fotbalu je 68 členů, stolního tenisu 26, odbor turistiky má 54 členů a ZRTV 132 členů
- Vojtěch Žemlička se vzhledem k věku rozhodl dále nekandidovat na funkci předsedy TJ. Novým předsedou zvolen ing. Jan Jelínek.
- na akademii v Chrudimi cvičilo 7 ml. žákyň pod vedením M. Fialkové
- krajských lehkoatletických závodů se zúčastnily 4 žákyně (vedoucí M. Pírková)
- turisté pořádají první velkou prázdninovou akci pod stany pro děti i dospělé “ Toulky Šumavou” – 1. část s účastí 14 dětí a 16 dospělých
- 4 naši turisté (S. a J. Blažkovi, E. Antl a V. Novotný) se zúčastnili vysokohorské akce “Přechod RETEZATU” (pohoří v Rumunsku)
- v soutěži “O nejvýkonnějšího turistu okr. Chrudim zvítězila mezi žáky Radka Žemličková a v kat. dorostenek byly na prvních třech místech Iva Žemličková, Irena Hajzlová a Dana Horníková.
- pořádán sportovní ples, karneval, dětský karneval (227 dětí) a 6 tanečných zábav
- tradiční akce: soutěže mužů, dorostenců a žáků v kopané, účast v soutěžích stolního tenisu (muži, žáci), pořádání 2 turnajů stolního tenisu, Malá i Velká cena Nasavrk v běhu a pořádání turistických pochodů Údolím Doubravy (89 účastníků) a Pochodu míru do Ležáků (100 účastníků)
- k 90. výročí organizované turistiky vyznamenáni J. Bureš, J. Polívková a J. Blažek pamětní plaketou od svazu turistiky

1979 - TJ má celkem 302 členů, z toho ZRTV 163 (17 cvičitelů), odbor turistiky 61 členů (11 cvičitelů), fotbalový oddíl 62 (5 trenérů) a stolní tenis 14 členů (1 trenér)
- v ZRTV cvičí rodiče s dětmi, 5 žákovských oddílů a 3 oddíly dospělých. Součástí je i lehkoatletický kroužek běžců (J. Rýdlo)
- oddíl starších žákyň (vedoucí S. Blažková a M. Pírková) vyhodnocen OV ČSTV jako druhý nejlepší v kategorii mládeže v okrese Chrudim
- v soutěži “O nejvýkonnějšího turistu východočeského kraje” se náš člen Josef Pokorný umístil jako první v kategorii dorostu a byl hodnocen mezi nejlepšími sportovci kraje
- na spartakiádu 1980 nacvičují:
            rodiče s dětmi (16 párů) - O. Marková, J. Slabá
nejmladší žactvo (20 dětí) - O. Marková, J. Slabá
starší žákyně (13) - M. Pírková, S. Blažková
ženy (18) - M. Fialková, L. Houbová
muži (10) - Zd. a Vl. Žemličkovi
            (navíc v ZDŠ nacvičují ml. a st. žáci a ml. žákyně)
- pořádán 5. ročník Velké ceny Nasavrk (250 běžců) a 4. ročník Běhu vítězství, poprvé na Kaštance (102 dětí), dále ples, karneval, dětský karneval, 7 tanečních zábav (fotbalisté) a 4 další (turisté)
- dětský den (150 dětí) pořádán ve spolupráci všech nasavrckých organizací NF
- turistika pořádala jednu z tras Pochodu míru do Ležáků (190 účastníků) a pochod Údolím Doubravy (88 účastníků), druhou část letního pochodu Šumavou (10 dní, 44 účastníků, z toho 25 dětí) a vysokohorskou akci Západní Tatry – Roháče (9 dní – 18 účastníků)
- vystoupení st. žákyň (12 cvičenek – cvičitelky M. Pírková a S. Blažková) s tanečním číslem na aktivu Vzorných v Chrudimi
- oddíl kopané – umístění:
            muži - 12. v OP II. tř.
dorost - poslední v OP
žáci - 9. v OP
- na okresním přeboru žáků ve stolním tenisu (Chrudim) je 7 našich v první třicítce (ze 77 účastníků)
- pořádány 2 besedy s diapozitivy z vlastních akcí odboru turistiky a s Mir. Bénou(ČS reprezentant v horolezectví)
- turistický oddíl mládeže (TOM) pod vedením P. Címaly a I. Řehounka se účastnil okresního kola TBZ 12/. Do krajského kola postoupily 3 hlídky: R. Bureš a P. Mandík, P. Klusoň a D. Slabý, J. Horníková a R. Žemličková.
- v provozu lyžařský vlek. Na jeho výstavbě odpracováno 750 a na provozu 370 brigádnických hodin.

1980 - TJ má 328 členů, z toho 198 dospělých, 42 dorostu a 88 žactva
- počet aktivně pracujících trenérů a cvičitelů: ZRTV – 14 cvičitelů, lehká atletika – 1 trenér, fotbal – 4 trenéři, turistika – 9 cvičitelů, stolní tenis – 2 trenéři
- 85. narozeniny Kateřiny Vaškové – významné postavy našeho ochotnického divadla
- v hodnocení OV ČSTV se umístili žáci stolního tenisu Sokola Nasavrky na 2. místě a žáci fotbalového oddílu na 3. místě okresu. J. Blažek byl hodnocen jako nejaktivnější turista okresu Chrudim
- na místní spartakiádě vystoupili: rodiče s dětmi (O. Marková – 7 párů), starší žákyně (M. Pírková a S. Blažková – 18 cvičenek), ženy (M. Fialková – 12 cvičenek), muži (Z. Žemlička – 8 cvičenců). Jednu skladbu nacvičila ZDŠ.
- na celostátní spartakiádě vystoupilo 7 mužů a 3 ženy
- tradičně pořádána Cena Nasavrky (195 běžců), Běh vítězství (64 dětí), Pochod míru do Ležáků (182 účastníků) a pochod Údolím Doubravy (69 účastníků)
- odbor turistiky pořádal okresní zahájení akce 100 jarních kilometrů na Kaštance za účasti 186 turistů, jednu z tras spartakiádní štafety Dukla – Bratislava – Praha, prázdninové toulky Jeseníky s účastí 55 turistů (převážně rodičů s dětmi) a vysokohorskou akci Přechod pohoří PARING a RETEZAT (Rumunsko) – 11 dní, 8 účastníků
- vyškoleni 2 cvičitelé ZRTV, 5 cvičitelů základního zdokonalovacího plavání, 2 cvičitelé turistiky II. třídy
- fotbalové žáky příkladně vede a trénuje J. Jeníček
- stolní tenis: dvě družstva žáků v OP “áčko” – první (J. Houba), a “béčko” – třetí (A. Vrběcký)
- P. Klusoň a M. Vrběcký mezi nejlepšími 32 žáky stolního tenisu na celostátním turnaji ve Žďáru n/Sázavou (169 účastníků)
- S. Šebek vybrán krajským svazem stolního tenisu mezi talenty do Střediska vrcholového sportu ve Vlašimi (rodiče nesouhlasili)
- průměrně 60 dětí se účastnilo 12 lekcí výuky plavání ve Žďáru a Poličce
- uspořádán ples. karneval pro dospělé a pro děti a 7 tanečních zábav - ve spolupráci s ČSPB pořádán vzpomínkový večer k výročí Karpatsko-Dukelské operace s vystoupením hudebního kroužku
- dokončena oprava fasády sokolovny (ze dvora). Další brigády na výstavbě školy, mateřské školky, lyžařského vleku, benzinové čerpací stanice a na údržbě vlastních tělocvičných zařízení.

1981 - oslava 75 Sokola v Nasavrkách spojená s výstavkou, hudební vložkou J. Vodrážky a paní Pavly Tománkové a občerstvením
- tradiční akce: Cena Nasavrk – 7. ročník, Běh vítězství – 6. ročník, pochod Údolím Doubravy - 6. ročník (126 účastníků) a Pochod míru do Ležáků - 5. roč. trasy D3 (235 účastníků)
- jako nejlepší cvičitelka okresu vyhodnocena Míša Pírková
- nejlepší sportovní kolektivy okresu - vyhodnoceni žáci stolního tenisu a žáci fotbalového oddílu naší TJ
- 12 starších žákyň cvičí v Chrudimi na aktivu Vzorných
- 9 žákyň na letní soutěži v lehkoatletickém víceboji ve Slatiňanech (Zdena Pilná)
- kopaná má 32 mužů, 16 dorostenců a 21 žáků, umístění v soutěžích: muži 11. místo v OP II. tř., dorost 1. místo v OS, žáci 7. místo v OP
- zájezd žáků kopané (J. Jeníček) do Prahy. Prohlídka letiště a Paláce kultury, odpoledne utkání s žáky SPARTY
- další přátelská utkání žáků s CHZ Litvínov, Jihlavou a Náchodem
- letní akce odboru turistiky: 2 týdny ve Slovenském ráji a Nízkých Tatrách (63 účastníků, z toho 31 dětí – auty i vlakem, spaní pod stany)
- stolní tenis pořádá 1. ročník turnaje mladších žáků v Nasavrkách (27 účastníků)
- starší žáci stolního tenisu získali titul “Přeborník okresu Chrudim” v družstvech a v OP jednotlivců získali žáci 6 medailí
- pořádán ples, karneval, dětský karneval, 10 tanečních zábav, 2 besedy s diapozitivy a cyklus plavání pro děti (průměrná účast 52 dětí)
- provedena demontáž staré a položení nové krytiny střechy nad přísálím
- pořádány 2 turnaje žáků ve stolním tenisu, účast na turnaji v Prachovnicích, Hlinsku a Ohrazenicích.

1982 - Sokol má celkem 344 členů, z toho 98 mužů, 93 žen, 13 dorostenek, 18 dorostenců, 68 dívek a 54 chlapců
- bratr Josef Kašparovský oslavil 75. narozeniny
- 9 lekcí plaveckého výcviku v Poličce a Vysokém Mýtě (účast od 38 do 57 dětí)
- účast starších žákyň (20 cvičenek, S. Blažková a M. Pírková) na aktivu v Chrudimi
– taneční vystoupení
- na závodech sportovní gymnastiky v Chrudimi startovaly 4 naše mladší žákyně
- hromadné plnění podmínek odznaku zdatnosti (67 dětí i dospělých)
- pořádán tradiční ples a karneval, dětský karneval a 6 tanečních zábav
- s nacvičenou polkou vystoupily starší žákyně ZRTV na dětském karnevalu, aktivu vzorných v Chrudimi i na krajské soutěži pódiových vystoupení v Náchodě a obsadily 2. místo (cvičitelky – M. Pírková, S. Blažková)
- tradiční akce: Cena Nasavrk (244 běžců), Běh vítězství (104 dětí), Pochod míru do Ležáků (220 osob) a Údolím Doubravy (68 osob), druhý ročník žákovského turnaje stolního tenisu (41 dětí) a 2. ročník štafety Ležáky – Lidice.
- turistika: dvoutýdenní letní akce Malá Fatra – Roháče (53 účastníků, z toho 23 dětí - stany). Na okresním přeboru TBZ startovalo 7 našich hlídek v kategoriích žactva a dorostu. Získána 2. první místa a postup do krajského přeboru. Tam obě hlídky páté.
- stolní tenis: žáci v krajské soutěži a OP, muži v OP. Na krajském přeboru žákovských družstev naši čtvrtí z 18 družstev.
- kopaná: muži v OP II. tř. pátí, dorost v OP devátý a žáci v OP pátí
- zakoupen pro potřeby TJ starší autobus
- provedena vodovodní přípojka do fotbalových kabin

1983 - zemřel bývalý starosta jednoty bratr Vavřinec Urban
- 9 lekcí plaveckého výcviku dětí ve Vysokém Mýtě (účast 37-60 dětí)
- každoroční akce: Cena Nasavrk, Běh vítězství (70 dětí), Pochod míru do Ležáků (170 turistů), Údolím Doubravy (72 účastníků)
- letní turistické akce: vysokohorský přechod rumunských hor BUCEGI a PIATRA CRAIULUI (18 účastníků) a Vysoké Tatry-Pieniny (18 dospělých a 12 dětí)
- odbor turistiky získal “Bronzovou plaketu ČSTV” jako první turistický kolektiv na chrudimsku. Má 46 dospělých členů, 6 dorostu a 11 žactva.
- TOM (turistický oddíl mládeže) se v soutěži oddílů mládeže České socialistické republiky umístil na 3. místě v kraji a na 9. místě v ČSR (z 58 hodnocených)
- za příkladnou funkcionářskou práci byla vyznamenána Jitka POLÍVKOVÁ “Čestným odznakem ČSTV” a Zdeněk ŽEMLIČKA “Čestným uznáním”
- ve výboru oddílu kopané pracují: B. Chvojka, Z. Žemlička, V. Slonek, Vl. Málek, J. Pilař, P. Blažek, J. Jeníček, K. Neuman
- umístění družstev kopané: muži - 11. místo v OP, dorost - 4. místo v OP, žáci - 4. místo v OP
- pořádán ples, karneval (vč. dětského), poutní zábava a několik tanečních zábav

1984 - jeden z největších úspěchů v historii TJ Sokol Nasavrky získala hlídka mladších dorostenců Radek BUREŠ a Petr MANDÍK v Turistickém branném závodu. Zvítězili v okresním i krajském kole, na přeboru ČSR byli druzí, stejně jako na mistrovství ČSSR v Ružomberku. Úspěch doplnily i mladší dorostenky Š. SLAVÍKOVÁ a J. SLABÁ vítězstvím v okrese a třetím místem v kraji
- dalším velkým úspěchem jsou výsledky stolních tenistů:
        - okresním přeborníkem mladších žáků je Sváťa ŠEBEK
        - okresním přeborníkem starších žáků je S. ŠEBEK
        - okresními přeborníky ve čtyřhře jsou S. ŠEBEK a M. VRBĚCKÝ
        - okresním přeborníkem ve smíšené čtyřhře je opět S. ŠEBEK

Takový výsledek dosavadní historie stolního tenisu na chrudimsku nepamatuje.
- na “pionýrské sportovní lize” v Chrudimi vybojovali stolní tenisté 3 zlaté, 1 stříbrnou a 3 bronzové medaile (první byli: P. Žemličková a M. Svoboda v mladších žácích a S. Šebek ve st. žácích). V krajském fi nále “ligy” v Hradci Králové byl S. Šebek druhý a M. Vrběcký pátý.
- za dosavadní trenérskou činnost (st. tenis) udělen Antonínu Vrběckému “Čestný odznak ÚV ČSTV”
- v okresní soutěži st. tenisu mužů hraje družstvo ve složení – Ing. Mil. Strouhal, MUDr. Pavel Svoboda, Jaroslav Houba, Petr Klusoň
- 9 starších žákyň ZRTV (J. Chrbolková) vystoupilo na tělovýchovných slavnostech v Chrudimi
- založen oddíl odbíjené pod vedením Františka Karlíka st. (tréninky a přátelské zápasy)
- mladší žákyně (4 členky) byly čtvrté v okresní soutěži sportovní gymnastiky a třetí v okresní soutěži lehké atletiky
- mladší žákyně předcvičovaly na dětském karnevalu v úboru “sněhových vloček”
- plavání pro děti: 6x ve Vysokém Mýtě (průměrně 46 dětí)
- výlet žáků kopané do Náchoda a Dobrošova (J. Jeníček)
- lyžařská turistika: Svratka, Hlinsko, Janské Lázně
- letní turistické akce: dvoudenní Adršpach (36 účastníků), týdenní Velká Fatra (se stany
– 42 účastníků) a vodácká akce na Sázavě (11 dospělých a 8 dětí)
- každoroční tradiční akce: Cena Nasavrk (na besedě manželé Zátopkovi), Běh vítězství (69 dětí), jedna z tras Pochodu míru (125 turistů) a pochod údolím Doubravy – (9. ročník s mizivou účastí)
- jako každý rok pořádán ples, oba karnevaly a 4 taneční zábavy.

1985 - TJ Sokol má 282 členů (168 dospělých, 34 dorostu a 80 žáků)
- na spartakiádu nacvičují: nejmladší žactvo (22) - J. Slabá, H. Jelínková
starší žákyně (9) - J. Chrbolková, M. Fialková
ženy (22) - M. Pírková
muži (11) - Z. Žemlička
dorostenky + ženy (18 spolu se SOUZ) - L. Houbová
- účast na okrskových spartakiádách v Třemošnici, Chrasti, Hlinsku a na okresní spartakiádě v Chrudimi - mimo nejmladšího žactva cvičí všichni i v Praze
- místní spartakiáda (se ZDŠ) na fotbalovém hřišti – provedeno 8 skladeb (147 cvičenců, 350 diváků)
- zajištění jedné z tras spartakiádní štafety Dukla-Bratislava-Praha. Zodpovídal odbor turistiky ve spolupráci s organizacemi NF obce
- plavání pro děti: pětidílný cyklus ve Vysokém Mýtě s tradičně vysokou účastí
- turistika: 2 akce na běžkách (Říčky, Svratka), dvoudenní podzimní Krkonoše, vysokohorská letní týdenní akce Vysoké Tatry (28 dospělých a 12 dětí) a týdenní vodácká akce na Lužnici
- kopaná 1984-85: muži vítězí v OS, dorost a žáci jsou v OP devátí
- tradiční akce: 11. ročník Ceny Nasavrk (272 závodníků), 10. ročník Běhu vítězství (118 dětí), turnaj MŽ ve stolním tenisu (5. ročník – 29 žáků), Pochod míru (198 turistů) a pochod Údolím Doubravy (10. ročník – 67 účastníků)
- pořádán ples, oba karnevaly a 4 taneční zábavy.

1986 - ve výboru ZRTV pracují: L. Slabý, M. Vondrová, M. Fialková. J. Slabá, Š. Slavíková, Vojtěch Žemlička
- slavnostního večera k 80 letům nasavrckého Sokola se zúčastnilo 74 členů TJ a 18 hostů. Součástí byla výstava plakátů, fotografi í a kronik.
- odbor turistiky jako první mezi OT v okrese získal “Stříbrnou plaketu ČSTV”
- 6x jely děti na plavecký výcvik do Vysokého Mýta (účast mezi 36-58 dětmi)
- zakoupen novější “starý” autobus
- demolice kabin kopané po výbuchu bojleru. Zpracován projekt na výstavbu nových kabin
- dokončena přestavba topení v sokolovně na teplovodní (vč. bytu sokolníka)
- stolní tenisté pořádají zájezd do Prahy na ME ve stolním tenisu (10 žáků, 5 dospělých)
- každoroční akce: Cena Nasavrk (jako host Jarmila Kratochvílová), Běh vítězství (82 dětí), Pochod míru (150 turistů), turnaj žáků ve stolním tenisu (29 dětí) a 1. ročník pochodu Okolo Nasavrk (48 účastníků)
- letní akce OT” týdenní mototuristika – pohoří HARZ (NDR – 7 aut, 20 účastníků

1987 - na okresní akademii v Chrudimi vystoupilo 20 našich žákyň
- na okresním kole TBZ startuje 6 našich hlídek – nejmladší chlapci a starší dorostenci první, v krajském kole starší dorostenci čtvrtí
- oddíl běžců (ZRTV) získal několik úspěchů doma i v zahraničí: D. Slabý – první na OP, I. Blažek – první na 1500 m ve Skutči, ve Wolmirstedtu F. Pilař druhý a P. Mandík pátý v A kategorii, J. Rýdlo první v B, J. Novotný druhý v C a J. Vojtěchovský druhý v D kategorii, J. Rýdlo startoval i ve Varšavě a Římě
- volejbal: muži hrají okresní soutěž
- tradičně pořádána Cena Nasavrk (362 závodníků), Běh vítězství (105 dětí), Pochod míru do Ležáků (110 turistů), 3. ročník štafety Lidice – Ležáky, 2.ročník pochodu Okolo Nasavrk (42 účastníků), 10 x výuka plavání pro děti ve Vysokém Mýtě (vždy 50-60 dětí), turnaj žáků ve stolním tenisu a dětský karneval.
- turistika: Orlické hory na lyžích (22 účastníků), týdenní vodácká akce na Lužnici (14 účastníků) a dvoutýdenní vysokohorská akce (s autobusem) v Bulharsku na Rile a Pirinu. Tuto akci pořádály společně Sokol Nasavrky a Spartak Hlinsko (19 našich a 16 hlineckých turistů). Zdolány 2 nejvyšší bulharské vrcholy – Musala a Vichren.

1988 - TJ Sokol má 227 členů
- za mimořádně úspěšnou práci při výchově nových cvičitelů turistiky byl ÚV ČSTV Praha vyznamenán Jaroslav Blažek čestným titulem “Vzorný cvičitel”
- v ZRTV cvičí rodiče s dětmi (J. Blažková), nejmladší žactvo (H. Jelínková), mladší žáci a žákyně (J. Slabá a M. Fialková), starší žákyně M. Pírková, S. Blažková a S. Chrbolková), dorostenky a ženy (M. Pírková), starší ženy (M. Fialková) a muži (L. Slabý, Z. Žemlička)
- 16 mladších žákyň se zúčastnilo okresní soutěže ve sportovní gymnastice
- mladší žáci třetí v letní soutěži družstev lehké atletiky a I. Blažek ml. druhý v jednotlivcích
- na tělocvičné akademii v Chrudimi cvičilo 20 starších žákyň (M. Pírková a S. Blažková)
- krajského poháru v TBZ v Havlíčkové Brodu se zúčastnilo 14 členů TOM (ved. I. Blažek)
- v 7. ročníku nasavrckého turnaje žáků ve stolním tenisu (32 dětí) vítězí Ondřej Houba
- žáci fotbalu byli na zájezdu do Náchoda, spojeném s přátelským utkáním (J. Jeníček)
- turisté byli 2x v Krkonoších (jaro, podzim) a v létě týden na Roháčích (17 dospělých a 7 dětí)
- tradičně: dětský karneval (40 dětí a 42 dospělých) 2 taneční zábavy, Cena Nasavrk, Běh vítězství (88 dětí), Pochod míru (160 účastníků), pochod Okolo Nasavrk (62 účastníků), devítidílný cyklus plavání pro děti (Vysoké Mýto – průměrně 48 dětí a 10 dospělých) a dvě besedy s diapozitivy z turistických akcí
- byla dokončena výstavba nových fotbalových kabin

1989 - TJ má 218 členů, z toho 66 mužů, 62 žen, 30 dorostenek a dorostenců a 60 chlapců a dívek
- ve výboru TJ pracují: předseda ing. J. Jelínek, dále Z. Žemlička, S. Blažková, J. Slabá, M. Fialková, B. Klusoňová, L. Slabý, J. Blažek, Vl. Žemlička, A. Vrběcký a F. Karlík
- v ZRTV jsou v čele: L. Slabý, J. Plíšková, M. Vondrová, M. Fialková, J. Slabá, Š. Slavíková
- odbor turistiky vedou: Vl. Žemlička, J. Bureš, J. Blažek, H. Burešová, S. Blažková, J. Polívková a I. Blažek (TOM)
- oddíl stolního tenisu: A. Vrběcký,J. Chvojka, MUDr.P. Svoboda, J. Houba a ing M. Strouhal
- oddíl volejbalu: F. Karlík st., Z. Doležal, R. Bureš
- včele oddílu kopané jsou: ing. V. Klusoň, J. Kindlman, M. Plíšek, J. Jeníček, Z. Žemlička, Vl. Slonek
- trenérská a cvičitelská činnost reprezentuje v tomto roce cca 2340 hodin volného času
- tradičně pořádána Cena Nasavrk (312 závodníků), Běh vítězství (125 dětí), turnaj ml.žáků ve stolním tenisu (30 účastníků), dětský karneval (68 dětí a 42 dospělých), 6 cyklů plavání pro děti (po cca 50 dětech) a 2 besedy s diapozitivy z turistických akcí
- turisté pořádají na Kaštance “Okresní zahájení 100 JKM” a pochod Okolo Nasavrk (39 turistů)
- letní turistika: týden v Českém ráji (16 účastníků), týdenní sjezd Otavy, Klabavy a Berounky (16 účastníků) a TOM samostatně týdenní puťák Strážovskými vrchy (8 dětí a 2 dospělí)
- 10 členů OT se podílelo na pořádání republikového fi nále TBZ v Horním Bradle (naše hlídky se nekvalifi kovaly)
- volejbal: v okresní soutěži startuje i družstvo žen


ROKY 1990 – 2006 (září)

1990 - Po listopadových událostech 1989 došlo k značnému politickému uvolnění, což umožnilo obnovení společenských organizací zakázaných přes 40 let komunistickým režimem. Přípravný výbor Československé obce sokolské (scházel se již od podzimu 1989) v nejkratší možné době svolal “obnovující sjezd ČOS” na 7. leden 1990 do Sjezdového paláce v Praze Holešovicích. Zúčastnilo se okolo 2 500 bývalých sokolů, zástupců zahraničních sokolů a hostů z dalších občanských sdružení. Na sjezdu byly schváleny prozatímní stanovy a ústředí ČOS. Začala obtížná cesta za obnovou a uznáním Sokola.
- 1. 3. přešla TJ Sokol Nasavrky z ČSTV do ČOS.
Přechod byl schválen usnesením z členské schůze 9. 2. 1990. Prohlášení, kterým výbor TJ navrhuje členské schůzi opět se přihlásit do ČOS a vystoupit z ČSTV přednesl L. Slabý.
- 21. 5. byla T. J. Sokol Nasavrky zaregistrována Ministerstvem vnitra (od 4. 10. přiděleno samostatné IČO)
- 9. 12. byl přechod jednoty do ČOS vč. převodu majetku podepsán zástupci T. J. Sokol Nasavrky, FC Nasavrky, OV ČSTV (konečná dohoda o převodu majetku však byla podepsána s ČSTV až 30. 11. 1995)
- 18. 12. se osamostatnil oddíl fotbalu jako FC Nasavrky (ČSTV). Byla podepsána smlouva o převodu hřiště s kabinami, autobusu, movitého majetku a fi nančním vyrovnání
- starosta naší T. J. ing. J. Jelínek se stává zároveň i starostou okresního výboru Sokola v Chrudimi
- tradiční akce: 4x výuka plavání (Vysoké Mýto) s průměrnou účastí 46 dětí a 8 dospělých, dětský karneval (40 dětí a 35 dospělých), 16. ročník Ceny Nasavrk, 15. ročník Běhu vítězství (Malé ceny Nasavrk) a žákovský turnaj stolního tenisu
- končí činnost odboru turistiky a turistického oddílu mládeže. Větší část členů přechází do oddílu odbíjené a odboru všestrannosti. Důvodů ukončení činností je víc - podstatné však bylo, zda zůstat mezi známými turisty v Klubu českých turistů nebo mezi známými v rozvíjejícím se Sokole
- výboru T. J. vyslovena na valné hromadě důvěra k dalšímu fungování

1991 - ing. J. Jelínek je od ledna předsedou přípravného výboru pro obnovu Sokolské župy Východočeské - Pippichovy
- 23. 3. se koná ustavující valná hromada župy. Z naší T. J. se zúčastnili sestra M. Fialková, bratr V. Žemlička a br. J. Jelínek. Na ustavení župy se podílelo 14 jednot z okresu Chrudim, 5 z okresu Pardubice a 7 sokolských jednot okresu Ústí nad Orlicí
- starostou Sokolské župy Východočeské - Pippichovy zvolen ing. Jan Jelínek (Sokol Nasavrky). Tuto funkci zastává až do roku 2001. Od tohoto data je místostarostou župy a od roku 1991 (první řádný sjezd ČOS po obnově) až dosud je členem výboru ČOS
- T. J. Sokol Nasavrky má 156 členů (bez fotbalového oddílu), z toho 39 mužů, 62 žen, 8 členů v dorosteneckých kategoriích a 47 v žákovských
- v činnosti odbor sokolské všestrannosti 17/ a oddíly stolního tenisu a volejbalu
- od tohoto roku nesoutěží muži odd. stolního tenisu (v soutěži pouze žáci)
- každoroční akce: pořádán 1. sokolský ples, dětský karneval (více než 100 dětí a dospělých, Malá cena Nasavrk (dříve Běh vítězství) s účastí 80 dětí, májová taneční zábava a žákovský turnaj stolního tenisu
- výpomoc při organizaci Ceny Nasavrk, pořádané agenturou JR Running sport (Jan Rýdlo)
- 29. 11. - slavnostní valná hromada k 85. výročí založení T. J. Sokol Nasavrky spojená s výstavkou z činnosti. Za dlouholetou obětavou práci pro Sokol uděleno čestné členství sestře Míle Fialkové a bratru Vojtěchovi Žemličkovi.

1992 - členská základna: celkem 112 členů (úbytek dán výměnou členských průkazů) z tohoto počtu je 22 mužů, 41 žen, 7 dorostu a 42 žactva
- pořádán 2. sokolský ples, dětský karneval (asi 120 dětí a rodičů), Malá cena Nasavrk (114 dětí), pouťová taneční zábava a turnaj mladších žáků ve stolním tenisu (26 žáků)
- volejbal: v okresní soutěži družstva mužů, žen a žákyň (spolu se ZŠ)
- spolupráce při organizaci 18. ročníku Ceny Nasavrk
- sokolovnu přestala využívat ZŠ – má vlastní tělocvičnu

1993 - od 31. 1. je vlivem rozdělení Československa vrcholným orgánem Sokola Česká obec sokolská (do té doby Československá obec sokolská). Do výboru ČOS zvoleni 3 členové Východočeské župy Pippichovy (druhá největší v ČOS), jedním z nich je ing. Jan Jelínek ze Sokola Nasavrky
- členská základna: 154 členů celkem, z toho 100 dospělých, 16 dorostu a 38 žactva
- výbor T. J. pracuje ve složení:
    starosta - ing. J. Jelínek náčelnice - J. Slabá
    místostarosta - J. Blažek vzdělavatel - J. Blažek
    jednatel - S. Blažková matrikář - S. Blažková
    hospodář - Z. Žemlička zdravotník - M. Fialková
    pokladník - M. Žemličková stolní tenis - A. Vrběcký
    volejbal - Z. Doležal člen výboru
    členové výboru - F. Karlík, L. Slabý, Vl. Žemlička
    čestní členové T. J. - M. Fialková a V. Žemlička
- v odboru sokolské všestrannosti cvičí oddíl nejmladšího žactva, mladších žákyň, žen, dorostenek a starších žen
- oddíl stolního tenisu má v okresní soutěži družstvo mužů a žáků
- volejbal má v okresní soutěži družstvo mužů a žen
- pořádán 1. ročník Vánočního turnaje dvojic ve volejbalu v sokolovně
- tradičně pořádán ples, dětský karneval (65 dětí a 60 dospělých), turnaj mladších žáků ve stolním tenisu, Malá cena Nasavrk (78 dětí)
- tradiční spolupráce na pořádání Ceny Nasavrk

1994 -
- je nás 146 (mužů 30, žen 63, 8 dorostenek, 5 dorostenců, 29 dívek a 11 chlapců)
- oddíl odbíjené má 20 členů a stolního tenisu 19
- 6 mužů (R. Bureš, Z. Doležal, J. Jelínek, F. Karlík, Vl. Žemlička, Z. Žemlička) si zakoupilo nové sokolské kroje
- po 46 letech se koná ve dnech 1. – 6. 7. v Praze XII. všesokolský slet
- na slet nacvičuje 7 žen pod vedením M. Pírkové a 12 mužů pod vedením Zd.. Žemličky, muži cvičili na veřejném vystoupení v chrudimské hale a všichni vystoupili na župních sletech v Ústí nad Orlicí a Pardubicích a na všesokolském sletu v Praze

- volejbal: muži šestí v OP, ženy druhé ve stejné soutěži
- stolní tenis: muži pátí v OS, žáci v OS čtvrtí
- pořádán sokolský ples, dětský karneval (účast 120 dětí), okresní turnaj mladších žáků ve stolním tenisu, Novoroční turnaj mužů a žáků ve stolním tenisu a Vánoční turnaj dvojic ve volejbalu.
- 19. ročník Malé ceny Nasavrk byl zároveň přeborem župy v přespolním běhu a kvalifi kací pro přebor ČOS v Chocni. Celková účast 120 dětí. Z našich členů se stali přeborníky župy Monika Blažková (1982-83), Radka Pilařová (1980-81), Barbora Rýdlová (1984-85) a Pavel Chvojka (1984-85). V Chocni na přeboru ČOS se umístila M. Blažková devátá a Radka Pilařová sedmá (kategorie 1984-85 v Chocni nezávodila).
- spolupráce při 20. ročníku Ceny Nasavrk s rekordní účastí 559 závodníků
- v průběhu roku končí kino v sokolovně.

1995 - 100 let od ustavení Sokolské župy východočeské – Pippichovy. Starostou župy opět zvolen ing. Jan Jelínek. Jako vyslanec župy je členem výboru ČOS, zúčastnil se 3. sjezdu ČOS
- členská základna čítá 159 členů (30 mužů, 65 žen, 6 dorostenců, 5 dorostenek, 20 žáků a 33 žákyň)
- v odboru sokolské všestrannosti vedou jednotlivé oddíly cvičitelky a pomocnice:
    M. Fialková, M. Pírková, J. Slabá, I. Řezníčková, H. Jelínková, J. Jelínková,
    S. Blažková, J. Blažková, J. Holcová, I. Vondrová, P. Paulusová,
    M. Maturová, Z. Pilná, (muži žádní!)
- oslav 50. výročí osvobození Plzně Americkou armádou se od nás zúčastnilo 6 žen (Z. Doležalová, L. Houbová, M. Kučerová, J. Netolická, M. Žemličková – vedoucí M. Pírková) a 9 mužů (R. Bureš, Z. Doležal, P. Horák, J. Jelínek, F. Karlík ml. a st.,Vl. Škvrňák, Vl. Žemlička a vedoucí Z. Žemlička), kteří vystoupili ve sletových skladbách
- vystoupení žákyň (M. Pírková a S. Blažková) na Sokolské pouti v Lukavici (tam i zpět na kolech)
- 5 členů s zúčastnilo 3. sokolského setkání v Podlíšťanech pořádaného Sokolem Chrudim (br. Jar. Šplíchal)
- účast T. J. (ing. J. Jelínek, M. Pírková, J. Blažek) v Nadaci na obnovu pomníku TGM v Nasavrkách (spolu s Českým svazem bojovníků za svobodu, Klubem přátel výtvarného umění a za podpory obecního úřadu – iniciativa k této akci vyšla od sestry Miloslavy Fialkové). K odhalení pomníku při oslavách 28. října pořádán slavnostní průvod z náměstí do parku, sokolové v krojích (6) a s prapory
- byl pořádán sokolský ples, dětský karneval (98 dětí a 84 dospělých), 20. ročník dětského přespolního běhu Malá cena Nasavrk (81 dětí v sedmi kategoriích)
- volejbal: v okresním přeboru muži třetí a ženy čtvrté
- účast na volejbalových turnajích ve Včelákově a Horce
- stolní tenis: v okresním žebříčku žáků V. Ždímal osmý, v soutěži mladší a starší žáci (účast na turnajích v Heřmanově Městci, Chrudimi a Chrasti)
- stolní tenis pořádal Novoroční turnaj pro žáky školy (vítěz V. Ždímal) a muže (J. Švadlenka)
- byla zahájena plynofi kace sokolovny
- koncem roku přešla sokolovna a hřiště u sokolovny do vlastnictví Sokola Nasavrky (po pěti letech tahanic), byla podepsána dohoda o předání majetku s ČSTV

1996 - T. J. má 110 dospělých, 4 členy v dorosteneckém a 58 v žákovském věku (celkem 172 členů)
- v odboru všestrannosti je 127 členů, v oddíle stolního tenisu 14 a volejbalu 22
- jubilea: M. Fialková – 85 let, V. Žemlička – 90 let, B. Urbanová – 90 let
- v odboru všestrannosti cvičí nejmladší děti s rodiči a předškoláci (J. Slabá), mladší žákyně (Z.Pilná, I. Vondrová, J. Trávníčková), starší žákyně (M. Maturová, J. Blažková), mladší ženy a dorostenky (M. Pírková, R. Losenická), starší ženy (M. Fialková)
- na “setkání rodáků” pořádaném obcí instalována i výstavka z historie Sokola Nasavrky
- pořádán sokolský ples a předtančením starších žákyň , dětský karneval (101 dětí a 92 dospělých) rovněž s předtančením, 21. ročník Malé ceny Nasavrk (127 dětí) pomoc při organizaci Ceny Nasavrk (490 běžců) a Dětského dne (Nasavrcká beseda, Junák, fotbalisté, hasiči, Sokol)
- volejbal: založeno B mužstvo mužů, OP mužů – 4. místo, OS žen – 3. místo, Vánočního turnaje dvojic ve volejbalu se zúčastnilo 9 dvojic
- stolní tenisté pořádali 3 bodovací turnaje v Nasavrkách a zúčastnili se žákovských turnajů v Chrudimi, Skutči a Hlinsku
- na OP jednotlivců ve stolním tenisu byl Vl. Ždímal druhý ve strarších žácích a A. Víšková sedmá ve starších žákyních
- pořádán Slavnostní večer s výstavkou a kulturním programem k 90. výročí založení Sokola Nasavrky. Na programu byly recitace, tělocvičná vystoupení a vystoupení ženského pěveckého sboru za vedení pana učitele Jana Stejskala.

1997 - v jednotě je celkem 209 členů (98 žen, 34 mužů, 8 dorostenek, 5 dorostenců, 42 žákyň a 22 žáků)
- oddíl odbíjené má 20 členů, stolní tenis 18
- předáno blahopřání a děkovný dopis Východočeské župy br. J. Vojtěchovskému k 80. narozeninám
- uspořádány 2 turnaje ve stolním tenisu
- družstvo st. žáků stolního tenisu zvítězilo v okresním přeboru, v žebříčku stolních tenistů v mladších žácích M. Culek třetí a T. Dostálek pátý, ve starších žácích, P. Janoušek čtvrtý
- dokončena plynofikace sokolovny
- pořádán ples, dětský karneval, 22. ročník Malé ceny Nasavrk (114 závodníků) a Vánoční turnaj dvojic v odbíjené
- spolupráce na pořádání “Ceny Nasavrk” (446 závodníků) a Dětského dne (Nasavrcká beseda, Junák, hasiči, fotbalisté a Sokol).

1998 - odbíjená má 27 členů, stolní tenis 22 a oddíl všestrannosti 157 členů, T. J. celkem 202 členů
- Výbor pracuje ve složení:
    starosta - Ing. Jan Jelínek
    místostarosta, vzdělavatel - Jaroslav Blažek
    jednatel - Stanislava Blažková
    hospodář - Zdeněk Žemlička
    pokladník - Marie Žemličková
    náčelnice - Jitka Slabá
    zdravotník - Míla Fialková
    matrikář - Jaroslava Netolická
    stolní tenis - Antonín Vrběcký
    odbíjená - Zdeněk Doležal
    členové výboru: - Vladimír Žemlička, František Karlík, Zdenka Doležalová,
- Pavel Horák, Vlad. Škvrňák, Radek Bureš a Jar. Houba

- zemřela akad. malířka Věra Vovsová – dlouholetá aktivní členka Sokola (86 let)
- v odboru všestrannosti pracují 3 žákovské a 2 ženské oddíly (cvičení ml. žen a dorostenek se sestrou Pírkovou se účastní 20 – 30 cvičenek)
- veřejná cvičební hodina oddílu nejmladších dětí a mladších žákyň za minimálního zájmu rodičů (!)
- zahájil činnost šachový kroužek za vedení P. Bartoše
- tradičně: Sokolský ples, dětský karneval, 23. ročník Malé ceny Nasavrk (149 dětí – dosud nejvíce), spolupráce při ceně Nasavrk (426 závodníků ze 6 zemí) a Vánoční turnaj dvojic ve volejbalu
- pořádán Dětský den na fotbalovém hřišti za spoluúčasti Nasavrcké besedy, junáků, hasičů a fotbalistů
- “áčko” mužů volejbalu v okresním přeboru sedmé a ženy čtvrté (rovněž v OP)
- oddíl stolního tenisu pořádal 3 bodovací turnaje v rámci okresu a 3 turnaje pro žáky naší školy
- v OP stol. tenisu soutěží mladší i starší žáci (v žebříčku nejlepší: K. Pilný –sedmý v mladších žácích a P. Janoušek – 12. místo ve st. žácích)

1999 - TJ Sokol Nasavrky má 200 členů, z toho 32 mužů, 85 žen, 8 dorostenců, 15 dorostenek,37 žáků a 23 žákyň
- zemřel bratr Jaroslav Doležal – dlouholetý sokolský funkcionář (pokladník, hospodář) – 91 let.
- jako ocenění práce dlouholetých a obětavých členů u příležitosti 10. výročí obnovení Sokola byla předána M. Fialkové a V. Žemličkovi medaile ČOS “ZA VĚRNOST”
- odbíjená má 2 družstva mužů a 1 družstvo žen, stolní tenis 1 družstvo mužů a 2 družstva žáků
- aktivní cvičitelé odboru všestrannosti: Miloslava Fialková, Zdena Pilná, Michaela Pírková, Jitka Slabá, Kamila Blažková, Marta Maturová, Jana Kosová (Dieneltová), Olga Malínská, Regina Losenická
- na mistrovství ČR ve stolním tenisu v Chrudimi působil Antoním Vrběcký jako rozhodčí
- stolní tenis: v konečném stavu bodovacích turnajů byl v ml. žácích M. Mrázek šestý a ve st. žácích K. Pilný čtvrtý a M. Hromek pátý
- tradičně pořádána Malá cena Nasavrk (66 dětí), 2 turnaje ve stolním tenisu, Vánoční turnaj dvojic v odbíjené, ples a dětský karneval (80 dětí+80 dospělých)
- spolupráce při pořádání 25. ročníku Ceny Nasavrk a Dětského dne.

2000 - T. J. Sokol Nasavrky má 169 členů.
- bratru Jiřímu Vojtěchovskému předán “Pamětní list ČOS” za obětavou práci v tělovýchově. M. Pírkové Vl. Žemličkovi publikace “Praha, pohyb, Sokol” za nácvik sletových skladeb.
- Malé ceny Nasavrk se zúčastnilo 82 dětí
- byl pořádán ples a dětský karneval, 2 turnaje ve stolním tenisu a Vánoční turnaj dvojic ve volejbalu
- odbíjená má nové trenéry: muži - Ladislav Pavlíček, ženy - Ladislav Myška
- v odboru všestrannosti cvičí pravidelně jen žákovské a ženské oddíly (muži se “vybičují” pouze ke sletovému cvičení)
- XIII. slet v Praze (1. – 2. 7.): účast 9 žen (M. Pírková) ve skladbě “Bolero” a 16 mužů (Vl. Žemlička) ve skladbě “Chlapáci” (cvičily s nimi i 3 ženy – Soňa a Jana Žemličkovy a Jana Kroutilová)
- muži vystoupili i v Heřmanově Městci a Kolíně, ženy v Hradci Králové a všichni na župním sletu v Pardubicích
- v OP soutěží družstvo ml. žáků stolního tenisu. V konečném pořadí je páté.
- byla položena střešní krytina nad bytem v sokolovně, ukončen provoz kina

2001 - z celkového počtu 141 členů má T. J. 29 mužů, 67 žen, 1 dorostence,
- 5 dorostenek, 19 chlapců a 20 dívek
- “kulaté narozeniny”: Bohumila Urbanová a Vojtěch Žemlička – 95 let a Míla Fialková 90 let
- uspořádán slavnostní večer k 95. výročí založení Sokola v Nasavrkách
- tradičně pořádán ples, dětský karneval (32 dětí, 45 dospělých), 26 ročník Malé ceny Nasavrk (78 závodníků), 8. ročník Vánočního turnaje dvojic v odbíjené a turnaj žáků ve stolním tenisu
- volejbalové “áčko” mužů vybojovalo postup do krajského přeboru II. třídy. Družstvo se účastnilo turnajů v Heřmanově Městci, Včelákově, Hlinsku, Radčicích, Slatiňanech, Zaječicích, Horce, Poběžovicích a v Hradci Králové
- družstvo ml. žáků stolního tenisu je v okresním přeboru čtvrté
- zahájeny práce na úpravě hřiště pro volejbal
- mladší žáci stolního tenisu třetí v okresní soutěži, v bodovacích turnajích V. Kopčák obsadil konečné první místo.

2002 - 140. výročí založení SOKOLA. Naši členové Míla Fialková a Vojta Žemlička byli k tomuto jubileu odměněni ČOS “BRONZOVOU MEDAILÍ” za dlouholetou obětavou práci
- T. J. má 174 členů, z toho 103 žen, 26 mužů. 5 dorostenek, 3 dorostence, 23 dívek a 14 chlapců. V oddíle volejbalu je 24 členů, stol. tenisu 12 a v odboru všestrannosti 96 členů
- zemřel dlouholetý činovník TJ Karel Pavlík – bývalý ředitel základní školy v Nasavrkách
- v odboru všestrannosti cvičí rodiče s dětmi a předškoláci, mladší žákyně, ženy a dorostenky a starší ženy
- 7 žen se skladnou “Můj domov” cvičilo na Sokolské pouti v Lukavici, na SOKOLGYM v Pardubicích a na sletu Sokolské župy Ještědské v Liberci (ved. M. Pírková a S. Blažková, dále J. Holcová, L. Houbová, J. Netolická, J. Slabá a Marcela Žemličková).
- mimo pravidelnou činnost pořádán 6. sokolský ples, dětský karneval (90 dětí a 120 dospělých), 27. ročník Malé ceny Nasavrk (71 dětí), Vánoční turnaj dvojic v odbíjené a 2 žákovské turnaje ve stolním tenisu
- žáci stolního tenisu v OP družstev třetí a v jednotlivcích V. Kopčák druhý. Družstvo hraje ve složení: T. Blažek, M. Dostálek, V. Kopčák, J. Odvárka, Š. Tumpach a M. Markovič.
- na oblastním turnaji žáků stolního tenisu v Chotěboři byl V. Kopčák mezi mladšími žáky první
- volejbal: “áčko” mužů v krajské soutěži sedmé, “béčko” mužů v OP třetí a ženy v OP páté
- účast na volejbalových turnajích ve Včelákově, Hlinsku, Radčicích, Slatiňanech, Horce, Poběžovicích a Lupenici
- dokončena úprava volejbalových kurtů (náklady cca 240 000 Kč) – členové oddílu odpracovali 1 230 brigádnických hodin.

2003 - odbor všestrannosti má 5 oddílů (předškoláci, rodiče s dětmi, mladší žákyně, ženy a starší ženy) celkem 117 členů, odbíjená v družstvu žen a dvou družstvech mužů 34 členů a stolní tenis 10 členů (nejméně za dobu činnosti), celkem v T. J. 161 členů
- konán ples, dětský karneval (64 dětí + 71 dospělých), Malá cena Nasavrk (90 závodníků), Velikonoční a Vánoční turnaj žáků ve stolním tenisu a 11. ročník Vánočního turnaje dvojic (volejbal)
- stolní tenis: družstvo st. žáků v OP páté. V okresním přeboru jednotlivců V. Kopčák čtvrtý a T. Blažek dvanáctý odbíjená: KP mužů – 8. místo, OP mužů – 4. místo a OP žen – 3. místo

2004 - ze 180 členů je 96 žen, 27 mužů, 6 dorostenek, 3 dorostenci, 33 dívek a 15 chlapců
- ve věku 98 let zemřela sestra Bohumila Urbanová (v mladších letech aktivní cvičenka Sokola Nasavrky) a bratr Vojtěch Žemlička ve věku 98 let – dlouholetý aktivní cvičenec, cvičitel, obětavý náčelník i starosta (předseda) jednoty, čestný člen T. J.. Při pohřbu čestný doprovod hasičů i sokolů.
- odbor všestrannosti: - rodiče s dětmi (Regina Losenická), předškoláci (Jana Doležalová, Jana Kosová), mladší žákyně (Zdena Pilná, Michaela Pírková), dorostenky a ženy (Michaela Pírková, Olga Malínská), starší ženy (Míla Fialková, Jitka Slabá) – ženy, rehab. cvič. (M. Pírková, Regina Losenická)
- pořádán 10. sokolský ples, dětský karneval (68 dětí, 53 dospělých), Malá cena Nasavrk (61 dětí)
- spolupráce při 30. ročníku Ceny Nasavrk, 1. ročníku běhu Terryho Foxe (104 účastníků)
- pořádána “Čertovská veselice” (Mikuláš – 100 dětí) se základní školou, obecním úřadem, farním společenstvím a seniorklubem
- stolní tenis: pořádání 2 bodovacích turnajů a 2 turnajů pro žáky školy
- volejbal: muži v KP osmí, družstvo B v OP druhé, ženy v OP druhé a žáci třetí. Pořádány 2 turnaje a tradiční Vánoční turnaj dvojic.
- buduje se kurt na plážový volejbal, posilovna a sociální zařízení pro odbíjenou

2005 - je nás 174 (103 žen, 26 mužů, 5 dorostenek, 3 dorostenci, 23 žákyň a 14 žáků)
- uspořádán 30. ročník Malé ceny Nasavrk (68 dětí)
- 9 žen (vedoucí M. Pírková a O. Malínská) a 9 mužů (vedoucí Vl. Žemlička) nacvičují na XIV. všesokolský slet
- od října cvičí oddíl jógy (cvičitel Jiří Sommer)
- oddíl stolního tenisu pořádal 4 bodovací turnaje pro mládež chrudimského regionu a 2 turnaje pro žáky ZŠ (s minimálním zájmem nasavrckých žáků)
- pořádán volejbalový turnaj v Nasavrkách a 13. ročník Vánočního turnaje dvojic
- umístění volejbalových družstev v sezóně 2004 – 2005:
    v krajském přeboru II. třídy muži “A” osmí
    v okresním přeboru muži “B” druzí
    ženy “A” druhé s postupem do krajského přeboru II. třídy
    ženy “B” šesté v okresním přeboru a žáci čtvrtí
- pomoc při akcích pořádaných obcí: běh Terryho Foxe (95 startujících), pochody “Keltskou stezkou” (97 turistů) a “Za barevným listím” (68 turistů)
- uspořádán 11. Sokolský ples a dětský karneval (49 dětí + 65 dospělých)
- dokončeno hřiště na plážový volejbal (580 brigádnických hodin)

2006 - (leden – září)
- 5. 1. – slavnostní večer k životnímu jubileu (95 let) sestry Miloslavy Fialkové za spoluúčasti místní organizace Českého svazu bojovníků za svobodu a obce Nasavrky s předáním nejvyššího sokolského vyznamenání ZLATÉ MEDAILE ČOS za celoživotní obětavou činnost v sokolském hnutí
- členská základna: 29 mužů, 82 žen, 2 dorostenci, 7 dorostenek, 11 žáků a 30 žákyň - celkem 161 členů
- vystoupení mladších žákyň s vlastním cvičením (cvičitelky Zdena Pilná a Petra Jelínková) a mladších žen (M. Pírková a O. Malínská) se sletovou skladbou “Výlet s aerobikem” na valné hromadě 24. 2.
- uspořádán 12. sokolský ples a dětský karneval (65 dětí a 70 dospělých) a 30. ročník Malé ceny Nasavrk (112 dětí)
- pomoc při organizaci 32. ročníku Ceny Nasavrk, 3. putování Keltskou stezkou (137 turistů) a běhu Terryho Foxe (119 běžců)
- 9 žen a 10 mužů se zúčastnilo se sletovými skladbami Výlet s aerobikem a Chlapáci II vystoupení na Sokolské pouti v Lukavici 20. května., 9 žen a 10 mužů vystoupilo na Župním sletu v Pardubicích 3. června, ženy na sletu v Třebíči (8), muži v Hradci Králové (10) 28. května
- vystoupení na XIV. všesokolském sletu v Praze ve dnech 1. až 6. července se zúčastnilo 10 mužů a 5 žen.
  V sobotu 9. září 2006 ve 14 hod se na hřišti u sokolovny v Nasavrkách uskutečnilo tělocvičné odpoledne NASAVRCKÉ SLETOVÉ OZVĚNY ke 100. výročí založení naší sokolské jednoty. Akce byla, podle ohlasů, pěkným sportovním, kulturním i společenským setkáním aktivních účastníků a diváků. Dvouhodinový program mohl být sestaven bohužel jen z osmi sletových skladeb (Kdo si hraje nezlobí, Počítadla, Karimatky, Výlet s aerobikem, Zpěv naděje, Ta naše písnička česká, Chlapáci II, Pozdrav tobě), v nichž vystoupili bratři a sestry z jedenácti sokolských jednot naší župy. Ve dvou skladbách se představily i děti naší jednoty a pozvání k vystoupení přijaly také mažoretky ze Sokola Chrudim. Ve všech skladbách vystoupilo celkem 248 cvičících, jejichž vystoupení odměňovalo asi 250 diváků častým potleskem.další kapitola: Poznámky

zpět na obsah