POZNÁMKY

l. Tělocvičná jednota (T.J.) je základním organizačním článkem SOKOLA, kde se uskutečňuje jeho tělovýchovný, sportovní, kulturní a společenský program. Nejvyšším orgánem T. J. je valná hromada, která rozhoduje o otázkách činnosti a hospodaření. Statutárním orgánem je výbor T. J., který řídí její činnost v období mezi valnými hromadami. V čele výboru stojí starosta T. J.

2. Sokolská župa je sdružení tělocvičných jednot v určitém územním celku (kraji).Je koordinačním a řídícím článkem mezi orgány České obce sokolské (ČOS) a jednotami. Činnost župy je organizována v odborech, sborech a komisích a usměrňována výborem ČOS.
V období největšího rozkvětu Sokola bylo u nás 52 sokolských žup s více než milionem členů (rok 1948) – dnes je jich 45 s 200 000 členy.

3. Česká obec sokolská (ČOS) je dobrovolný demokratický spolek, sdružující a řídící jednotlivé župy. Jejím posláním je přispívat tělesnou výchovou a sportem, mravní výchovou a kulturně společenskou činností k rozvoji občanské společnosti.
Vrcholným orgánem ČOS je sjezd, v období mezi sjezdy rozhoduje výbor ČOS, jehož statutárním orgánem je předsednictvo. Základním dokumentem pro činnost jsou stanovy ČOS.

4. Eduard Pinz nastoupil po svých studiích (kolem roku 1880) na místo c. k. notáře v Nasavrkách. Jako propagátor nové doby se stal záhy vedoucí osobností v obci. Ustavil čtenářskou besedu, založil knihovnu v obci, zajímal se o divadlo i hudbu – celým svým konáním se snažil, aby se Nasavrky staly kulturním střediskem. Po dlouhém úsilí se mu v roce 1906 podařilo založit sokolskou tělocvičnou jednotu, jejíž se stal prvním starostou.
V roce 1913 byl přeložen do Vysokého Mýta, kde se brzy stal čelním představitelem města i starostou T. J. Sokol. Po smrti prvního župního starosty JUDr. Karla Pippicha se stal jeho nástupcem. Jeho veřejná činnost je obdivuhodná: vysokomýtský notář, prezident Královohra decko-chrudimské notářské komory, vicepresident spolku československých notářů v Praze, starosta Východočeské župy Pippichovy, starosta T. J. Sokol Vysoké Mýto, člen výboru ČOS, předseda Ochotnického spolku “Šembera” ve Vysokém Mýtě, předseda místního Čsl. červeného kříže, čestný občan města Nasavrk a první čestný člen T. J. Sokol Nasavrky. Zemřel 26. března 1926 ve věku 72 let.

5. Divadelní a loutkářská činnost. V průběhu sokolské éry v Nasavrkách bylo sehráno nespočetně amatérských divadelních představení a ještě více loutkových her. Jména těch, kteří nastudování připravovali a ve hrách vystupovali nikdo nezaznamenal – tak tedy alespoň pár těch, kteří v souboru působili dlouhodobě: notář E. Pinz, manželé K. a F. Vaškovi, F. Ráb, V. Urban, K. Stejskal, F. Rulík, M. Hudcová, A. Tomsa, F. Ryšavá, PhMr. Oldřich Linek, MvDr. J. Slavík, V. Šukalová, J. Barborková, V. Mejdrová a mnoho dalších.
Z loutkoherců nutno vyzdvihnout alespoň jména Fr. Nováka a manželů A. a J. Rýdlových.
Podle archivních materiálů se divadlo v Nasavrkách hrálo od roku 1909 a loutková představení od r. 1921.

6. Hudební kroužek Sokola Nasavrky byl založen v roce 1925 bratrem Rudolfem Ságlem, který byl i jeho prvním dirigentem. Dalšími potom byli František Holub, poštmistr Šmucar, Josef Knob a dlouhou dobu Jiří Vodrážka.
V souboru se vystřídalo mnoho nasavrckých sokolů (přesně to už nikdo neurčí), z poslední doby činnosti kroužku to byli mimo J. Vodrážky: J. Havrlík, PhMr. E. Línková, M. Hudcová, O. Marková, M. Vohradníková a krátce i J. Poláček.

7. Všesokolské slety jsou formou veřejných hromadných tělocvičných vystoupení s dlouholetou tradicí. Slety mají i obrovský význam v bezprostředním komplexním působení na diváky a v propagaci i zvyšování prestiže republiky za hranicemi. Do dnešní doby se konalo 14 všesokolských sletů od roku 1882 do roku 2006. Tato hromadná vystoupení byla oceněna v roce 1910 nejvyšším vyznamenáním tělovýchovných a sportovních organizací na světě – “Olympijským pohárem” Mezinárodního olympijského výboru.

8. Odbojová činnost za 2. světové války – členové T. J. Sokol Nasavrky Č. Havel, Č. Hochman, F. Hudec a V. Nebesář byli za aktivní činnost v odbojové skupině ÚVOD – PVVZ, kterou od roku 1939 vedl poštmistr Václav Doležal, v roce 1943 popraveni. Našim členům byla dne 29. 10. 1946 odhalena pamětní deska na sokolovně. Kromě jmenovaných pracovali v odboji MVDr. Jaroslav Fialka, místní zvěrolékař, Jindra Fabiánová, úřednice pivovaru, František Hochman, majitel lomu a Antonín Voženílek, holič. Další obětaví pracovníci v odboji byli Dr. Jan Buchar, soudce, Zdeněk Šukal, stavitel, JUDr. Jaroslav Paprštein, Miloslava Fialková, Marta Hudcová a František Bakeš.

9. Spartakiády – v letech 1955-85 jich bylo celkem šest. Byly pokračováním masových sletových vystoupení po zániku Sokola, ale s politickým zaměřením, bombastickým uspořádáním a vysokými náklady. Dodnes jsou na ně v sokolském hnutí rozporné názory – i když stanovisko 2. sjezdu ČOS (v roce 1991) jednoznačně říká: Je třeba přiznat, že v odborné a estetické oblasti byly spartakiády přínosem. Stejně jako slety byly i spartakiády v roce 1976 vyznamenány “Olympijským pohárem” Mezinárodního olympijského výboru.

10. ZRTV (základní a rekreační tělesná výchova) byla v období ČSTV obdobou sokolských odborů všestrannosti a dědicem “sokolských cvičení” – tedy českou národní zvláštností. Odbory ZRTV nikdy nepožívaly velké přízně politických orgánů, a po listopadu 1989 se staly ve většině míst základem rychlé obnovy sokolských jednot.

11. Soutěž VZORNÝ – soutěž všech složek TJ zaměřená především na politickou angažovanost, brigádnickou činnost, růst členské základny, odznaky zdatnosti apod. To vše formou závazků a jejich hodnocením výborem TJ a OV ČSTV. Soutěžící kolektivy byly fi nančně odměňovány podle dosaženého stupně v soutěži.
Mládežnické kolektivy soutěžily o titul “Vzorný kolektiv mládeže” kolektivy dospělých o titul “Vzorný III. – I. stupně” a dále pak o bronzovou, stříbrnou a zlatou plaketu ČSTV.
Soutěž probíhala až do roku 1989 a v TJ Sokol Nasavrky se jí zúčastnily oddíly mladších a starších žákyň ZRTV, žáci oddílu kopané a stolního tenisu a od svého vzniku i turistický oddíl mládeže. Z dospělých pak ZRTV, kopaná, stolní tenis, turistika a tělovýchovná jednota.
Nejdále se v soutěži dostal odbor turistiky – až ke “Stříbrné plaketě ČSTV”, ostatní získaly titul “Vzorný I. stupně”.

12. TBZ (turisticko branný závod) – byl pořádán jako závod dvojic Svazem turistiky ČSTV a Pionýrskou organizací svazu mládeže v žákovských, dorosteneckých a juniorských kategoriích. Na trati 5 – 6 km plnily hlídky stanovené úkoly, jako je. stavba stanů a různých typů ohnišť, odhad vzdálenosti, vázání uzlů, přechod lanové lávky, poznávání rostlin, stromů, významných staveb a historických míst, určování mapových a turistických značek, běh podle azimutů, otázky ze zdravovědy. Byly zde i době poplatné otázky politické.
Za nesplnění úkolů následovala časová penalizace a u některých diskvalifi kace. Soutěž probíhala v okresních, krajských, republikových a celostátním kole.

13. Dětský karneval je pořádán již 35 let (od roku 1972) pravidelně na konci plesové sezóny v sále i přísálí sokolovny. Karneval je většinou provázen programem (předtančení, hry, soutěže) pro děti a občerstvením, připraveným pořadateli.

14. Cena Nasavrk – prestižní mezinárodní běh na 15 km, koná se od 6. 4. 1975 za spolupráce sokolů, ZO SSM včelařské školy, hasičů, obce Nasavrky, Policie ČR a desítek dobrovolníků nejen z Nasavrk. U jeho zrodu stál J. Rýdlo ml., výbor Sokola, včelařská škola, obec, Tonak a JZD Horní Bradlo. O běhu bylo napsáno mnoho, proto jen několik zajímavostí:
- trať vede z Nasavrk přes Hradiště, České Lhotice, Vedralku, Hodonín a “Mnišku” zpět do Nasavrk a od r. 2001 se střídá s novou tratí Nasavrky – Miřetice – Nasavrky
- čtyřnásobným vítězem Ceny byl J. Kocourek (Technika Brno) a trojnásobnou vítězkou Š. Balcarová – Pechková
- v 15. ročníku poprvé vyhrává zahraniční běžec – Polák R. Krupanek
- v 19. ročníku vítězí manželé Radim a Věra Končičtí
- od 20. ročníku je start závodu z náměstí (před tím od zemědělského učiliště)
- 20. ročníku se zúčastnilo téměř 600 závodníků ze 7 zemí, od tohoto ročníku nepřetržitě vítězí v kategorii mužů cizinci
- od r. 1991 je organizátorem Ceny agentura JR Running Sport
- 30. ročníku se zúčastnilo 244 běžců z pěti zemí
- od r. 2006 je součástí běžeckého dopoledne i start horských kol MTB na náročném okruhu okolo Nasavrk
- součástí Ceny je i FIT běh na cca 3 km a “Rychlostní běh pivařů”
- na besedách po doběhu závodu vystoupili četní sportovci (E. a D. Zátopkovi, J. Kratochvílová, J. Odložil, T. Jungwirth, …) i hudební skupiny (Plavci, T. Linka, W. Daněk, Paleček – Janík, ….)
- doprovodný program přivedl do Nasavrk karatisty, cyklotrial, kulturisty, výsadkáře, šermíře, mažoretky a další
- z výsledků nasavrckých běžců: J. Rýdlo patřil při svých startech do první dvacítky (12., 13., 15., 18), F. Pilař je držitelem nejlepšího “nasavrckého času 49:59 minut. Nelze také zapomenout na úspěšné starty L. Dostálka, P. Mandíka, Vl. Žemličky a J. Vojtěchovského v seniorské kategorii.
- více informací vč. vítězů a časů uvedl “Běžecký zpravodaj” v r. 2004 při 30. ročníku Ceny Nasavrk

15. Malá cena Nasavrk – běh vítězství - přespolní běh pro děti a mládež pořádaný každoročně od roku 1976 v 8 kategoriích. První tři ročníky se běhaly na hřišti a v ulicích okolo sokolovny, další se konají v prostorách rezervace “Kaštanka”. Délky tratí jsou podle věku od 45 do 2 800 m, počty startujících se pohybují od 50 do 150 dětí (nejvíce v roce 1998 – 149 běžců). První tři závodníci každé kategorie obdrží věcné ceny, všichni pak diplom a “lízátko”.
Konání závodů je podmíněno dobrovolnou pořadatelskou prací desítek členů T. J. a dobrovolníků.

16. Štafeta LIDICE - LEŽÁKY za účasti běžců z celé republiky se koná od roku 1977 z popudu J. Rýdla ml., J. Vojtěchovského, výboru Sokola a SOUz Nasavrky. Od r. 1993 je pořadatelem akce agentura JR Running Sport.
Štafeta se běhá střídavě z Lidic a Ležáků a každý běžec absolvuje dva 10 km úseky. Doběh je společný a načasovaný na zahájení pietního aktu. Trasa v délce 155 km vede z Lidic přes Prahu, Běchovice, Kolín, Čáslav, Žleby, Ronov n.D., Seč, Bojanov a Nasavrky do Ležáků.
První čtyři ročníky se běžely v pětiletých cyklech pod patronací předsedy ÚV ČSTV. Od r. 1993 se běhá každoročně, v poslední době pod záštitou hejtmana Pardubického kraje. Stuhu na štafetový kolík připínají všechna města i prezident republiky. Akce probíhá za mediální pozornosti a zájmu všech obcí po trase. Nad bezpečným průběhem v rostoucím silničním provozu bdí Policie ČR, o občerstvení účastníků se od začátku stará MO Svazu bojovníků za svobodu v Nasavrkách.
V letošním roce (2006) se konal 18. ročník na trati Lidice – Ležáky za účasti 22 běžců (4 ze Slovenska), z toho z nasavrckých běžel J. Rýdlo, Vl. Žemlička a M. David.

17. Odbory sokolské všestrannosti (OSV) jsou základním prvkem tělocvičné činnosti sokolských jednot. Jejich úkolem je, bez ohledu na vyspělost cvičenců všech věkových kategorií, provádět pohybové aktivity nevyžadující vrcholné výkony, ale posilující fyzickou zdatnost.
Cvičební programy jsou připravovány např. pro kondiční a rytmickou gymnastiku, aerobik, zdravotní tělocvik, pobyt v přírodě a turistiku, jógu i rekreačně provozované sporty.
další kapitola: Starostové T.J. Sokol Nasavrky

zpět na obsah